Regulamin portalu

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego misyjne.pl (figurującego pod adresem internetowym http://www.misyjne.pl, zwanego dalej „Portalem”), prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.

1.2. Każdy użytkownik Portalu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W momencie rejestracji w Portalu każdy jego użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w Portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3. Wydawcą (Administratorem) Portalu jest Wydawnictwo Misyjne Drogi z siedzibą pod adresem: ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, NIP: 779-00-21-571, REGON: 004801932-00025, będące jednostką organizacyjna działająca w strukturze Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Podmiotem prowadzącym i zarządzającym sklepem internetowym, znajdującym się na Portalu (figurującym pod adresem internetowym http://www.sklep.misyjne.pl) jest spółka Misyjne Drogi sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, NIP: 779-24-32-982, REGON: 361996050, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000566588, której jedynym udziałowcem jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Sklep internetowy posiada swój odrębny regulamin podany na swojej stronie.

2. Zasady korzystania

2.1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3. Użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu uzyskuje pełne prawo do korzystania z Portalu, w szczególności do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich zasobów Portalu udostępnionych przez Administratora.

2.4. Procedura zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.

2.5. Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika, gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.

2.6. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.

2.7. Każdy zalogowany użytkownik Portalu może zamieszczać na Portalu komentarze oraz dodawać zdjęcia i inne materiały.

2.8. Użytkownik, aby zamieścić na Portalu zdjęcie przedstawiające jego wizerunek, musi uprzednio zezwolić Administratorowi Portalu na jego wykorzystanie dla celów związanych ze świadczeniem usług przez Administratora Portalu.

2.9. Użytkownik, aby zamieścić na Portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób musi złożyć oświadczenie, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.

2.10. Użytkownik, aby zamieścić na Portalu zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo (dalej: „Materiały własne”) musi oświadczyć, że posiada do nich majątkowe prawa autorskie lub że uzyskał zgodę (licencję) autora na ich opublikowanie oraz że publikacja Materiałów Własnych na Portalu nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w tym praw dotyczących dóbr niematerialnych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność gwarancyjną za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia publikacją Materiałów Własnych na Portalu praw osób trzecich, w tym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych oraz dóbr osobistych.

2.11. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogłyby utrudnić innym użytkownikom korzystanie z Portalu lub które mogłyby destabilizować działanie Portalu.

2.12. Użytkownik Portalu oświadcza, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu) i nie będzie także działał na niekorzyść innych użytkowników.

2.13. W przypadku dopuszczenia się działań opisanych w pkt. 2.11 i w pkt. 2.12 niniejszego Regulaminu, Administrator Portalu ma prawo zablokować profil użytkownika, jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia szkód wywołanych działaniem użytkownika.

2.14. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Prawa i obowiązki

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych prawnie dóbr innych osób i instytucji.

3.2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Portalu przez użytkowników, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez użytkowników treści udostępnionych jako artykuł użytkownika. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na Portalu treści nadesłanych przez użytkowników.

3.5. Administrator nabywa, wraz z zamieszczeniem przez użytkownika treści na Portalu, nieodpłatną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie tych treści na Portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Portalu (w tym także w celach promocyjnych).

3.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na Portalu, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 632).

3.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Portalu treści, które:
– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,
– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,
– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt,
– mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi,
– są sprzeczne z doktryną społecznego nauczania Kościoła Katolickiego,
– zawierają spam.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia treści wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu.

3.9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na Portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10. Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a zawartych w szczególności w pkt. 3.7 – 3.9.

3.11. Administrator zobowiązuje się do zapewniania użytkownikom Portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji innych użytkowników.

3.13. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu użytkowników – świadczenia usług w ramach Portalu.

3.14. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15. Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług Portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na Portalu Materiały Własne. W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

3.16. Użytkownik może wspierać darowiznami działalność Portalu, w tym działalność religijną, a także inną opiekuńczo-charytatywną Administratora, który na wniosek Użytkownika wystawi stosowne zaświadczenie dla organów podatkowych.

4. Polityka prywatności

4.1. W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).

4.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.

4.4. Administratorem bazy danych jest Wydawnictwo Misyjne Drogi. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników Portalu.

4.5. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w Portalu.

4.6. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.7. Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją Portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników Portalu.

4.8. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika.

4.9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu Portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części Portalu.

4.10. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkownika.

4.11. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera, poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4.12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w Portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

5. Przepisy końcowe

5.1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Wydawnictwa Misyjne Drogi.

5.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa Misyjne Drogi lub innych podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów o współpracę z Wydawnictwem Misyjne Drogi są umieszczone na Portalu (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników Portalu), a szczególnie:

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” lub „PAP/EPA” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego i Codziennego Serwisu Fotograficznego, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „KAI” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. KAI sp. z o. o. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „RV” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Radio Watykańskie z siedzibą w Watykanie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Radio Watykańskie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „CTV” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Telewizja Watykańska z siedzibą w Watykanie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Telewizja Watykańska zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

5.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na Portalu treści, aplikacji i baz danych bez zgody Administratora jest zabronione.

5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach Portalu.

5.5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych na stronach Portalu treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów Portalu.

5.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownicy mogą przesyłać na adres redakcja@misyjnedrogi.pl.

5.8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie.

5.9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.