Bia³ystok, 27.10.2016. Oskar¿eni na sali s¹dowej. Przed S¹dem Okrêgowym w Bia³ymstoku, 27 bm. ruszy³ proces czterech Czeczenów, oskar¿onych o wspieranie tzw. Pañstwa Islamskiego (ISIS). Czterem obywatelom Rosji deklaruj¹cym narodowoœæ czeczeñsk¹ zarzuca siê, ¿e w 2014 roku dzia³ali w zorganizowanej grupie przestêpczej, w Polsce i w Turcji, gromadz¹c pieni¹dze na potrzeby dzia³añ o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez ISIS. W zarzutach jest mowa o blisko 9 tys. euro. (mr) PAP/Artur Reszko ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Rozpocz¹³ siê proces Czeczenów oskar¿onych o wspieranie ISIS*** UWAGA!!! ZAKAZ PUBLIKACJI WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH OSKAR¯ONYCH!!!

Białystok: rozpoczął się proces Czeczenów oskarżonych o wspieranie ISIS

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się w czwartek proces czterech Czeczenów, oskarżonych o wspieranie tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Według prokuratury, oskarżeni m.in. gromadzili pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym. Podobnie jak w śledztwie, również przed sądem Czeczeni nie przyznali się do zarzutów; zaprzeczali by mieli coś wspólnego z ISIS. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec listopada – sąd zacznie wówczas przesłuchania świadków.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu z białostockiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Czterem obywatelom Rosji deklarującym narodowość czeczeńską zarzuca ona, że w 2014 roku działali w zorganizowanej grupie przestępczej, w Polsce i w Turcji, m.in. gromadząc pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez ISIS. W zarzutach jest mowa o blisko 9 tys. euro.

Według aktu oskarżenia, grupa działała od maja do października 2014 roku w Białymstoku, Łomży, Warszawie i innych miejscach w Polsce, a także w Turcji, rekrutując bojowników na tzw. dżihad, a także zajmowała się organizowaniem i kupowaniem sprzętu paramilitarnego. Do aktów terrorystycznych miało dochodzić na terytorium Syrii i Iraku, tam też trafiał kupowany sprzęt. Od zatrzymania przez ABW na początku ub. roku, oskarżeni są aresztowani. Na początku procesu obrońca dwóch z nich, a także prokurator, złożyli wnioski o wyłączenie jawności rozpraw. Adwokat powoływał się na „ważny interes mocodawców”. Mówił, że jeden z jego klientów jest uczestnikiem dwóch wojen czeczeńskich, jest za to poszukiwany”, a jego bezpieczeństwo – poprzez relacje w mediach – byłoby zagrożone. Mec. Jan Oksentowicz mówił też, że media czeczeńskie i tamtejsze władze są żywo zainteresowane procesem (użył określenia, iż sprawa jest przez te media „monitorowana”). Jako przykład podał fakt, że szybciej tam ukazała się informacja o akcie oskarżenia, niż on się o tym dowiedział. Wyłączenia jawności chciała także prokuratura, ale z innej podstawy prawnej. Oskarżyciel powołał się na przepisy Kodeksu postępowania karnego mówiące o tym, że sąd wyłącza jawność rozprawy w całości lub części, jeśli jawność mogłaby ujawnić okoliczności, które „ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy”. Sąd oddalił oba wnioski. Uznał, że jawność uzasadnia interes publiczny i prawo do informacji z przebiegu procesu. Jednocześnie zastrzegł, że nie może być prezentowany wizerunek ani żadne dane personalne oskarżonych i zaznaczył, że na kolejnych rozprawach jawność może być czasowo wyłączana, zwłaszcza gdy będą przesłuchiwani świadkowie.

Oskarżeni przed sądem ograniczali się do krótkich oświadczeń, iż nie przyznają się zarzutów i nie mają żadnych związków z ISIS. „Nie mam nic wspólnego z Państwem Islamskim. Pomagam swoim braciom, którzy tej pomocy potrzebują, w Czeczenii i Europie” – powiedział pierwszy z oskarżonych. Inni mówili podobnie. Wszyscy zgodnie odmówili składania wyjaśnień, więc sąd odczytywał ich wyjaśnienia złożone zarówno przed prokuratorem, jak i przed sądem rozpatrującym wnioski o ich areszt. Trwało to długo, ponieważ każdy odczytany fragment był tłumaczony na sali na język rosyjski.

Państwo Islamskie to choroba, teolodzy islamscy go nie uznają i ja też go nie uznaję, bo zabija kobiety i dzieci, mamy swój czeczeński dżihad, nigdy nie gromadziłem żadnych pieniędzy na działalność ISIS, nikogo nie werbowałem na wojnę do Syrii – takie słowa padały w tych wyjaśnieniach.

Jak wynika z zapisów wyjaśnień, na wiele pytań odmówili jednak odpowiedzi. Jeden z obrońców złożył na czwartkowej rozprawie wniosek o tłumacza przysięgłego języka czeczeńskiego. Jego klient ma bowiem wątpliwości co do treści rozmów telefonicznych, które miałyby go obciążać. Uważa, że zostały źle przetłumaczone z czeczeńskiego na rosyjski, a następnie na polski. Sędzia Sławomir Cilulko zwrócił uwagę, że takiego tłumacza przysięgłego w Polsce nie ma. Obrońca zobowiązał się, że będzie takiej osoby szukał.

Proces został odroczony do końca listopada. Sąd wyznaczył cztery terminy i chce wówczas przesłuchać kilkunastu świadków, o co wnioskuje w akcie oskarżenia prokuratura. 

foto. PAP/ Artur Reszko

Zobacz także
Wasze komentarze