Kalendarz liturgiczny na niedziela 26 stycznia 2020 r.

niedziela 26 stycznia 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 8, 23b – 9, 3

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 1, 10-13. 17

Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Mt 4, 12-23

KRÓTSZA
Mt 4, 12-17

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim (Mt 4, 18-28). 

 

Jezus powołuje. Piotr słyszy nad jeziorem greckie opisō mou, czyli stań/pójdź za mną. To trzeci raz, kiedy się spotykają. Pierwszy raz miał miejsce nad Jordanem. Drugi raz był wówczas, gdy Jezus odwiedził dom Piotra i uzdrowił mu teściową. Piotr potem jeszcze dwa razy usłyszał te słowa. Pierwszy raz, gdy chciał narzucić Jezusowi swój plan na zbawienie i powiedział, że nie umrze na krzyżu (został wtedy zgromiony, że ma Mu zejść z oczu), a drugi raz po zmartwychwstaniu, gdy chciał uciec od wspólnoty z powodu wstydu wyparcia się Mistrza i ucieczki od krzyża. Dobrze, że Bóg cierpliwie nas powołuje do realizacji chrześcijaństwa i łatwo się nami nie zniechęca jak było z Piotrem. W momentach, w których wydaje nam się, że „wiemy lepiej” przez krzyże i przeciwności pokazuje, gdzie jest nasze miejsce. Pokazuje, że mamy zaufać, bo On przecież jest pierwszy i wie lepiej, co dla nas jest najlepsze. Im szybciej to zrozumiem, zrozumiemy, tym lepiej. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

III NIEDZIELA ZWYKŁA
LG: III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
Wspomnienia: Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. – Świętych męczenników HERMILA i STRATONIKA

Prawosławni:

NIEDZIELA XXXII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, po święcie Objawienia Pańskiego. Ton 7.
święci dnia
▫ mnich Eleazar z Anzeru
▫ męcz. Hermil
▫ Hilary, biskup Poitiers
▫ mnich Irynarch z Rostowa
▫ Jakub, biskup Nisibis
▫ męcz. Stratonik
▫ męcz. Piotr Apselamus z Anei
▫ Agrycjusz z Trewiru, biskup
▫ męcz. Atanazy
▫ męcz. Pachomiusz
▫ męcz. Papiryn
▫ mnich Maksym Kausokalibita

Luteranie:

Niedziela 3. po Epifanii

Żydzi:

Muzułmanie:

wiara.pl/KalendarzTrzechReligii

Komentarz głoszą o. Łukasz Krauze i dk. Piotr Osiński.