Islam religią miłosierdzia Bożego

6 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Islam uznaje wszystkie poprzedzające go religie. Akceptuje wszystkich proroków i księgi zesłane różnym ludom w różnych epokach historycznych. Zresztą nie tylko je akceptuje, ale traktuje wiarę w nie jako podstawowy element tożsamości muzułmańskiej – twierdzi Edyta Chadid, wyjaśniając pojęcie miłosierdzia Boga w Islamie. 


Artykuł ukazuje punkt widzenia polskiej muzułmanki, Edyty Chadid, żony poznańskiego imama. Warto spojrzeć na islam oczyma osoby, która wyznaję tę wiarę.

Islam uznaje fundamentalną jedność wszystkich religii, czyli wiarę w jednego Boga. Muzułmanin jest prawdziwym naśladowcą Abrahama, Mojżesza, Dawida, Jezusa i wszystkich pozostałych proroków. Wiara ta wyjaśnia, dlaczego zarówno chrześcijanie, jak i żydzi cieszyli się swymi prawami religijnymi pod rządami muzułmańskimi w ciągu dziejów.

Islam ma na celu ukształtowanie szlachetnego społeczeństwa chcącego zyskać aprobatę Boga. Za podstawę życia społecznego uznaje prawo, a nie siłę. Dlatego stosunki między ludźmi powinny być oparte na zaufaniu, miłości, wzajemnym szacunku zamiast konfliktów.

Miłosierdzie Boskie sprawia, że człowiek staje się troskliwy, wrażliwy na inne osoby czy inne istoty żywe, jak zwierzęta. Islam nakazuje litość w stosunku do zwierząt. Uczynienie krzywdy zwierzęciu może zadecydować o tym, że po śmierci człowiek pójdzie do piekła. Prorok Muhammad mówił, że pewna kobieta poszła do piekła z powodu znęcania się nad kotem: morzyła go głodem, aż zdechł. W innych słowach prorok Muhammad opowiada, że inna kobieta przekroczyła bramy raju, gdyż uratowała spragnionego psa.
Zastanówmy się: skoro człowiek żywiący litość w stosunku do zwierzęcia wchodzi do raju, to co się stanie, kiedy człowiek żywi litość w stosunku do innego człowieka?

Życie jest największym i najbardziej widzialnym błogosławieństwem, a prawdziwe, piękne i wieczne życie czeka na Nas na Tamtym Świecie. Abyśmy mogli zasłużyć na nie podobając się Bogu, zesłał On nam ze względu na swe miłosierdzie proroków i Koran.

W Koranie Bóg zwraca się do proroka Muhammada słowami: „My posłaliśmy Ciebie (o Muhammadzie) jako miłosierdzie dla wszystkich światów” (Koran, rozdział 21 Prorocy, werset 107)
Z tego względu Bóg wspomina Swe błogosławieństwa wobec ludzkości w surze Ar-Rahman (Miłosierny), rozpoczyna ją od: „Miłosierny. On nauczył Koranu. On stworzył człowieka. On nauczył go wymowy” (Koran rozdział 55 Miłosierny:wersety1-4).
O Koranie jest mowa w rozdziale 57 Żelazo, werset 25: „Wysłaliśmy Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę aby ludzie stali przy sprawiedliwości”.


Prawo do życia, które jest darowane przez Boga i może być zabrane tylko przez Niego. Żeby zaakcentować wagę tego prawa w odniesieniu do islamu, przytoczę podstawową zasadę: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto uratował życie człowieka, czyni tak, jakby uratował życie wszystkich ludzi.” (Koran rozdział 5 Stół zastawiony: werset 32).
Kiedy Prorok zdobył Mekkę bez rozlewu krwi, a stało się to w dwudziestym pierwszym roku jego misji proroczej, pomimo że doznał wielu krzywd i niesprawiedliwości ze strony niewiernych, zapytał mekkańskich niewiernych: „Jak oczekujecie, że was potraktuję?”. Oni odpowiedzieli jednomyślnie: „Jesteś szlachetnym człowiekiem, synem szlachetnego człowieka”. On oznajmił im swą decyzję: „Możecie rozejść się w pokoju, nie doznacie żadnego upokorzenia. Niechaj Bóg wam wybaczy. On jest Najmiłosierniejszy.” Jeśli idzie o niewierzących, to Bóg mówił, że nie będzie ich karał, jeśli oni poproszą o przebaczenie (Koran, rozdział 8 Zdobycze Wojenne: werset 33). Werset ten odnosi się do niewiernych wszystkich okresów. Bóg zostawił drzwi do żalu za grzechy otwarte aż do Ostatniego Dnia. Każdy może prosić Boga o przebaczenie. Z tego powodu stosunek muzułmanów do niewiernych ma charakter miłości.

Kiedy Omar zobaczył 80-letniego niewierzącego staruszka, zaszlochał. Ktoś spytał, go, dlaczego płacze. A on odrzekł: „Bóg przeznaczył mu tak długie życie, a on mimo to nie był w stanie odnaleźć Prawdziwej Ścieżki”. Prorok Muhammad szczególne współczucie okazywał dzieciom. Jeśli zauważył płaczące dziecko, siadał obok niego i starał się dzielić jego uczucia. Raz mówił: „Stałem podczas modlitwy i chciałem ją przedłużyć. Jednak posłyszałem płacz dziecka i skróciłem modlitwę, by matka się nie niepokoiła”.

fot. Keno Photography - Kenan Šabanović

fot. Keno Photography – Kenan Šabanović

Islam nakazuje miłość w stosunku do rodziców. W Koranie czytamy: „Pochyl ku nim miłosierdzie skrzydło pokory i mów: „Panie mój, okaż im miłosierdzie, tak jak oni troszczyli się o mnie w dzieciństwie” (Koran, rozdział 17 Podróż nocna, werset 24).
„W islamie nie ma dyskryminacji ze względu na rasę i kolor skóry. Kiedyś człowiek o imieniu Abu Dharr tak zezłościł się na  na towarzysza Proroka ciemnoskórego Bilala , że go znieważył: „Synu czarnej kobiety!”. Bilal poszedł do Proroka ze łzami w oczach i opowiedział o wszystkim. On zaś rzekł do Abu Dharra: „Czy wciąż żyjesz w dżahilii (dżahilija-brak wiedzy o islamie, ignorancja )?”. Pełen skruchy, Abu Dharr położył się na ziemię i powiedział: „Nie podniosę swojej głowy dopóki Bilal nie położy na niej swej stopy i przejdzie po niej”. Bilal wybaczył mu.
Bóg otacza nas wielką miłością. Prorok Muhammad mówi tak:
„Tylko jedną setną posiadanego miłosierdzia Bóg zesłał dla dżinów, ludzi, zwierząt i insektów, i dzięki temu kochają się wzajemnie i współczują sobie nawzajem, i dzięki temu dzikie zwierzęta pielęgnują swoje młode. Bóg pozostawił sobie dziewięćdziesiąt dziewięć setnych miłosierdzia, aby największe miłosierdzie spotkało swoich poddanych w Dniu Sądu”.

W Koranie czytamy: „Moje miłosierdzie obejmuje każdą rzecz. Oto ja wyznaczę je dla tych, którzy się Mnie lękają i dają jałmużnę a także dla tych, którzy prawdziwie wierzą we wszystkie Nasze Objawienia i znaki”. (Koran, rozdział 7 Wzniesienia, wersety 156-157). Jeśli zaś chodzi o skruchę to Prorok Muhammad powiedział odnośnie Boga:  Sługa popełnił grzech i powiedział: „Boże, proszę wybacz mój grzech”. Bóg rzekł „Mój sługa popełnił grzech, a następnie zdał sobie sprawę z tego, że ma Pana, który wybacza grzechy i za nie karze”.

Bóg wybacza muzułmaninowi grzechy dopóty, dopóki jego serce będzie wolne od zamiaru nieposłuszeństwa nakazom Boga, nie zaniedbuje celowo religijnych obowiązków i szczerze błaga o przebaczenie. Powodem tego jest fakt, że grzesznik żałuje za swoje błędy i nie trwa przy nich.

Miłosierdzie Boże widoczne jest w tym, że Bóg chce dla nas przede wszystkim dobra, przytoczę słowa Proroka mówiące:
„W Dniu Sądu wierny będzie przyprowadzony przed oblicze swojego Pana i otoczony Jego miłosierdziem. Bóg zapyta :Czy pamiętasz (jak popełniłeś) ten grzech i ten grzech?, a on odpowie ‚Mój Panie, pamiętam’. Wtedy Bóg powie: ‚(…)wybaczam ci dzisiaj’. Następnie grzesznik otrzyma księgę swych dobrych uczynków”. Bóg wybacza grzechy, do których wierzący się przyznają.

Na koniec podam piękny przykład miłosierdzia Bożego, o którym mówił Prorok: „Bóg Najwyższy w ciągu nocy wyciąga Swą Dłoń, aby ci, którzy zgrzeszyli w ciągu dnia mogli się nawrócić, i wyciąga Swą Dłoń w ciągu dnia, aby ci, którzy zgrzeszyli w ciągu nocy mogli się nawrócić. Będzie to robił, dopóki słońce nie wzejdzie z zachodu”.

Wyciąganie Dłoni przez Boga oznacza, że będzie on przyjmował nawrócenia grzeszników aż do końca świata, bo kiedy słońce wzejdzie z zachodu, wtedy skrucha nie będzie przez Boga przyjmowana. Z tego powodu nie wolno odwlekać nawrócenia.

Miejmy nadzieję, że niedługo „wiosna” nie tylko astronomiczna pojawi się w naszych sercach na podłożu pełnym miłości, współczucia, miłosierdzia i akceptacji innych, oraz otwartości na drugiego człowieka. To będzie okres kiedy nasz ziemski glob odkryje swoje prawdziwe ludzkie oblicze.

Zobacz także
Wasze komentarze