Warszawa, 27.10.2016. Europose³ Tomasz Porêba (L) i minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk (P) podczas konferencji prasowej w Warszawie, 27 bm. Rz¹d k³adzie du¿y nacisk, by w najbli¿szym czasie by³y realizowane projekty infrastrukturalne w pó³nocno-wschodniej Polsce – powiedzia³a na konferencji prasowej premier Beata Szyd³o. Premier poinformowa³a tak¿e, ¿e w ostatnich dniach Parlament Europejski przyj¹³ raport przygotowany przez europos³a Tomasza Porêbê, który dotyczy rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Œrodkowo-Wschodniej. (mr) PAP/Radek Pietruszka

MSZ: spór wokół TK to nie podstawa, aby mówić o systemowym zagrożeniu praworządności

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności – czytamy w komunikacie MSZ dot. odpowiedzi władz polskich na Zalecenie KE z dnia 27 lipca 2016 r. W czwartkowym komunikacie poinformowano, że „Polska w duchu lojalnej współpracy” przekazała w czwartek do Komisji Europejskiej odpowiedź na niewiążące Zalecenie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie praworządności w Polsce.

Jak podkreślono, „utrwalanie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania sądu konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością”.

„W dialogu z Komisją Europejską zakładaliśmy współpracę opartą o takie zasady, jak obiektywizm czy szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej, jednakże coraz częściej przekonujemy się, że interwencje w sprawy wewnętrzne Polski nie noszą znamion przestrzegania tych reguł. Co więcej, są w dużej mierze oparte na nieprawidłowych założeniach, co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionych wniosków” – głosi komunikat Biura Prasowego Rzecznika MSZ. „Dlatego z żalem odnotowaliśmy, że Zalecenie Komisji Europejskiej jest wyrazem niepełnej wiedzy o tym, jak w Polsce funkcjonuje system prawny oraz Trybunał Konstytucyjny” – podkreślono.

„W efekcie uznaliśmy, że jesteśmy zmuszeni ocenić Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca 2016 roku za niezasadne. Po raz kolejny Polska pragnie podkreślić, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności” – czytamy.

Polskie władze miały trzy miesiące na poinformowanie KE, jak zamierzają wdrażać rekomendacje opublikowane 27 lipca. Termin ten upływa w czwartek o północy.

foto. PAP/Radek Pietruszka

Zobacz także
Wasze komentarze