Przemyœl, 23.12.2014. Zarekwirowane automaty do gier, 23 bm. w laboratorium Izby Celnej w Przemyœlu. Jednym z zadañ S³u¿by Celnej jest zwalczanie nielegalnego hazardu oraz kontrola hazardu urz¹dzanego na podstawie przepisów prawa. W 2009 roku na polskich ulicach funkcjonowa³o 50 tysiêcy automatów do gry. Obecnie jest ich oko³o 20 tysiêcy, z których oko³o 1/3 dzia³a na podstawie jeszcze obowi¹zuj¹cych pozwoleñ, z których ostatnie wygasn¹ najpóŸniej do 18 grudnia 2015 roku. W roku 2014 roku w ca³ym kraju funkcjonariusze celni zatrzymali prawie 10 tysiêcy automatów, na których urz¹dzano nielegalne gry hazardowe. Dostrzegaj¹c problem oraz widz¹c potrzebê przeciwdzia³ania uzale¿nieniom od hazardu, S³u¿ba Celna wspólnie z Ordynariatem Polowym rozpoczê³a kampaniê „Nie daj siê uzale¿niæ od hazardu”. (dd/mr) PAP/Darek Delmanowicz

Sejm: Projekt budżetu 2017: największy wzrost dochodów z podatku od hazardu

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W 2017 r. najwięcej mają wzrosnąć dochody z podatku od hazardu (o 123,6 proc.) – wynika z części projektu budżetu obejmującego m.in. resort finansów, z którym zapoznała się w czwartek sejmowa komisja finansów. Komisja zaczęła rozpatrywanie projektu ustawy budżetowej od budżetu resortu finansów i instytucji finansowych. W tej części są zapisane m.in. dochody podatkowe budżetu.

Zreferowała je posłom wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Poinformowała, że dochody zaplanowane w projekcie budżetu z głównych podatków, dochodów niepodatkowych oraz wpływów z zysku to w sumie ponad 306 mld zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż w 2016 roku.W ramach prognozowanego wzrostu dochodów, mówiła Majszczyk, największy wzrost przewidywany jest w przypadku podatku od gier (o 123,6 proc.). Następne w kolejności są wzrosty dochodów z CIT (o 114,2 proc.) i VAT (o 111 proc.).

Także pozostałe grupy podatków, podkreślała wiceminister finansów, mają „pozytywny trend”. Mniejsze niż w tym roku dochody mają jedynie pochodzić z podatku od wydobycia niektórych kopalin. „Zaproponowane dochody z części nr 77 są prognozą dochodów, w odróżnieniu od wydatków, które stanowią maksymalny limit” – podkreślała Majszczyk. Prognoza ta oparta jest, dodała, na podstawowych wskaźnikach projektu budżetu (wzrost PKB 3,6 proc., inflacja 1,3 proc.), a także na nowych rozwiązaniach prawnych, już obowiązujących lub wprowadzanych, a także na nowej organizacji ściągania podatków. Majszczyk wymieniła w tym kontekście takie rozwiązania jak: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, jednolity plik kontrolny, uszczelnienie poboru VAT, m.in. dzięki pakietowi paliwowemu.

Rekordowy wzrost dochodów z podatku od gier oparty jest na rządowym projekcie noweli ustawy hazardowej, jeszcze nieuchwalonym. Wprowadza on m.in. monopol państwa na gry hazardowe.

Z wystąpieniem Majszczyk polemizował Janusz Cichoń (PO), były wiceminister finansów. Wskazywał, że opieranie prognozy wzrostu dochodów na rozwiązaniach prawnych, które jeszcze nie obowiązują, jest ryzykowne. Dlatego, jak dodał, ma „poważne wątpliwości”, czy będzie taki wzrost dochodów z podatku od gier, jaki planuje rząd. Wątpliwy jest też, jego zdaniem, wzrost dochodów CIT oparty na obowiązującej już klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. „Mam wątpliwości, bo klauzula jest już w obiegu prawnym, natomiast nie znam przypadku postępowania na jej podstawie” – powiedział.
Wskazywał też, że dochody z podatku od handlu detalicznego są różne w różnych miejscach projektu budżetu – w jednym 972 mln zł, a w innym 1 mld 209 mln zł. Tymczasem, dodał Cichoń, „nie znamy nawet założeń do projektu, który by tę kwestię rozwiązywał”.

Majszczyk odpowiedziała, że dochody budżetu zwykle opiera się m.in. na planowanych rozwiązaniach prawnych, a nie tylko na obowiązujących. Według projektu budżetu na 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) – 5,5 proc.

Dochody budżetu państwa mają wynieść w 2017 r. 325 mld 426 mln 102 tys. zł, a wydatki 384 mld 771 mln 602 tys. zł. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

foto. PAP/Darek Delmanowicz

Zobacz także
Wasze komentarze