Herbata

Anielska, Burkina Faso

19.00 

Ceylon FBOP Highlands, Sri Lanka

14.00 

Earl Grey, Sri Lanka

18.00 

Earl Greys Wife, Sri Lanka

18.00 

Hawajski Koktajl, Burkina Faso

19.00 

Leśny Koktajl, Burkina Faso

19.00 

Magia Świąt, Burkina Faso

19.00