Czêstochowa, 07.01.2017. Duszpasterz œrodowisk kibicowskich ks. Jaros³aw W¹sowicz (L) wyg³asza homiliê podczas mszy œw. w Kaplicy Cudownego Obrazu. IX Patriotyczna Pielgrzymka kibiców na Jasn¹ Górê odby³a siê, 7 bm. Do Czêstochowy zjechali kibice z ró¿nych klubów pi³karskich z ca³ej Polski. Motywem przewodnim pielgrzymki jest 75. rocznica powstania Narodowych Si³ Zbrojnych. (cat) PAP/Waldemar Deska ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Jasna Góra/ Dziewi¹ta pielgrzymka œrodowiska kibiców pi³karskich***

Częstochowa: 21 stycznia Msza św. w intencji dziennikarzy i świata mediów

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzą się na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, 21 stycznia o godz. 7.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Spotkanie modlitewne odbędzie się w związku ze świętem ich patrona, św. Franciszka Salezego.

Wydarzenie będzie przeżywane również w duchu hasła na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”.

Organizatorem spotkania modlitewnego jest Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej

foto. PAP/Waldemar Deska

Zobacz także
Wasze komentarze