Kalendarz liturgiczny

 

Poniedziałek 15 października 2018 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej – na skutek obietnicy.

Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.

Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem».

Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a)

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
albo: Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Refren.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Refren.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ps 95 (94), 8a. 7d

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 11, 29-32

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: »To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia«” (Łk 11, 29-30). 

 

Jest w nas sporo religijności magicznej. Jeden ze współbraci nazwał ludzi wystawiających Boga na próbę w ten sposób „znakowcami”. Znakiem dla jednych jest: zdany egzamin, podwyżka, idealny współmałżonek/współbrat, pochwała od szefa gbura, uzdrowienie (można wymieniać). Warunkują swoją wiarę. Będę wierzył, jeśli Bóg da mi taki a taki znak. Znaki już są. To sakramenty, Słowo Boże, kochający ludzie obok, piękno przyrody. Czas otworzyć nam oczy. 

 

 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (wspomnienie)

Grekokatolicy:

Św. męczennika CYPRIANA, biskupa i św. męczennicy JUSTYNY i św. ANDRZEJA szaleńca dla Chrystusa

Prawosławni:

święci dnia
▫ błog. Andrzej Konstantynopolitański
▫ Anna z Kaszyna, wielka księżna
▫ męcz. Cyprian, biskup antiocheński
▫ mnich Kasjan uglicki
▫ męcz. Justyna
▫ męcz. Teoktyst
▫ Teodor (Uszakow)

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie: