Regulamin portalu

1. Wstęp

1.1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego misyjne.pl (figurującego pod adresem internetowym http://www.misyjne.pl, zwanego dalej „Portalem”), prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.

1.2. Każdy użytkownik Portalu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest osobą korzystającą z zasobów Portalu lub publikującą własne materiały (komentarze, teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

1.3. Wydawcą (Administratorem) Portalu jest Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z siedzibą pod adresem: ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, NIP: 779-24-53-837, REGON: 004801932-00032, będące jednostką organizacyjna działająca w strukturze Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Podmiotem prowadzącym i zarządzającym sklepem internetowym, znajdującym się na Portalu (figurującym pod adresem internetowym http://www.misyjne.pl/sklep) jest spółka Misyjne Drogi sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, NIP: 779-24-32-982, REGON: 361996050, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000566588, której jedynym udziałowcem jest Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Sklep internetowy posiada swój odrębny regulamin podany na swojej stronie.

2. Zasady korzystania

2.1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

2.3. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogłyby utrudnić innym użytkownikom korzystanie z Portalu lub które mogłyby destabilizować działanie Portalu.

2.4. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Prawa i obowiązki

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych prawnie dóbr innych osób i instytucji.

3.2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo do publikowania i rozpowszechniania).

3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Portalu przez użytkowników, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez użytkowników treści udostępnionych jako artykuł użytkownika. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia na Portalu treści nadesłanych przez użytkowników.

3.5. Administrator nabywa, wraz z zamieszczeniem przez użytkownika treści na Portalu, nieodpłatną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie tych treści na Portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Portalu (w tym także w celach promocyjnych).

3.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na Portalu, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 632).

3.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Portalu treści, które:

– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,

– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,

– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich,

– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt,

– mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi,

– są sprzeczne z doktrynalnym nauczaniem Kościoła Katolickiego,

– zawierają spam.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia treści wymienionych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu.

3.9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na Portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.

3.10. Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a zawartych w szczególności w pkt. 3.7 – 3.9.

3.11. Administrator zobowiązuje się do zapewniania użytkownikom Portalu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji innych użytkowników.

3.13. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu użytkowników – świadczenia usług w ramach Portalu.

3.14. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.

3.15. Użytkownik może wspierać darowiznami działalność Portalu, w tym działalność religijną, a także inną opiekuńczo-charytatywną Administratora, który na wniosek Użytkownika wystawi stosowne zaświadczenie dla organów podatkowych.

4. Polityka prywatności

4.1. Użytkownik portalu w momencie wpłaty darowizny na działalność religijną i opiekuńczo-charytatywną Administratora, zapisu do newslettera lub zapisu do Przyjaciół Misji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nieodpłatnych materiałów informacyjnych o działalności religijnej i charytatywno-opiekuńczej administratora.

4.2. Na potrzeby związane z procesem realizacji czynności opisanych w punkcie 4.1., administrator przetwarza dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.

4.3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

4.5. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych użytkownika po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

4.6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4.7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

4.8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownej umowy powierzenia.

4.9. Dane osobowe w celach związanych z realizacją czynności wskazanych w punkcie 4.1. przetwarzają wyłącznie pracownicy administratora, Misyjne Drogi sp. z o.o. z siedzibą w 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 14 jako pośrednik w obsłudze i zarządzaniu portalu oraz usługodawca pocztowy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

4.10. Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją Portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników Portalu.

4.11. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika.

4.12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu Portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części Portalu.

4.13. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkownika.

4.14. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera, poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

5. Przepisy końcowe

5.1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

5.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej lub innych podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów o współpracę z Prokurą Misyjną są umieszczone na Portalu (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników Portalu), a szczególnie:

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” lub „PAP/EPA” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego i Codziennego Serwisu Fotograficznego, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „KAI” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. KAI sp. z o. o. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „RV” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Radio Watykańskie z siedzibą w Watykanie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Radio Watykańskie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

– Zamieszczone w domenach misyjne.pl materiały sygnowane skrótem „CTV” stanowią element serwisu informacyjnego, którego wydawcą jest Telewizja Watykańska z siedzibą w Watykanie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Wydawnictwo Misyjne Drogi, na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Telewizja Watykańska zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

5.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na Portalu treści, aplikacji i baz danych bez zgody Administratora jest zabronione.

5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach Portalu.

5.5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych na stronach Portalu treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.

5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów Portalu.

5.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Portalu Użytkownicy mogą przesyłać na adres [email protected]

5.8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie.

5.9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie, regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.