Gdañsk, 14.11.2016. Superksiê¿yc – wyj¹tkowo du¿y i wyj¹tkowo jasny Ksiê¿yc w pe³ni, nad Bazylik¹ Mariack¹ w Gdañsku, 14 bm. Znajduj¹cy siê w pe³ni naturalny satelita Ziemi jest w perygeum, czyli w punkcie orbity oko³oziemskiej najbli¿szym Ziemi. W tym dniu tarcza Ksiê¿yca jest wiêksza o 14 procent i jest on jednoczeœnie 30 procent jaœniejszy. To najbli¿sza superpe³nia od 68 lat, kolejna bêdzie w 2034. (cat) PAP/Adam War¿awa

Gdańsk i Morskie Oko: Księżyc w pełni

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wyjątkowo duży i jasny Księżyc w pełni widoczny w Gdańsku i nad Morskim Okiem. Znajduje się on w pełni, czyli w perygeum. Jest to punkt orbity okołoziemskiej najbliższy Ziemi. W tym dniu tarcza Księżyca jest większa o 14% i jest on jednocześnie 30% jaśniejszy. To najbliższa superpełnia od 68 lat. Kolejna będzie w 2034r. Fot. PAP/Adam Warżawa

Gdańsk i Morskie Oko: Księżyc w pełni
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze