Warszawa, 26.10.2016. Od lewej: dziennikarz Jaros³aw Kulczycki, dziennikarka Beata Tadla, dziennikarz Tomasz Sekielski, prezes rady nadzorczej ZPR Media SA Zbigniew Benbenek, dziennikarka Joanna Dunikowska, dziennikarz Marek Czy¿, prezes zarz¹du ZPR Media SA Renata Krzewska, dyrektor programowy informacji publicystyki Nowa TV Tomasz Sygut, Ewa Lampart, dyrektor programowy Nowa TV Stanis³aw Drozdowski, dyrektor zarz¹du Polo TV Ma³gorzata Goliñska, Leszek Kozio³ i dyrektor biura zarz¹du ZPR Media SA Ma³gorzata Miziñska, podczas konferencji prasowej inauguruj¹cej Telewizjê Nowa TV, 26 bm. w Warszawie. Nowa TV zacznie nadawanie 9 listopada br. To jeden z czterech nowych kana³ów na multipleks MUX-8. Nowa TV ma byæ tak¿e dostêpna na platformie nc+. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Warszawa: inauguracja Telewizji Nowa TV

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Konferencja prasowa inaugurująca Telewizję Nowa TV. Nowa TV zacznie nadawanie 9 listopada br. To jeden z czterech nowych kanałów na multipleks MUX-8. Nowa TV ma być także dostępna na platformie nc+.  FOT. PAP/Leszek Szymański

Wasze komentarze