S³ubice, 07.10.2017. Uczestnicy inicjatywy modl¹ siê w jednej ze „stref modlitw” w pobli¿u mostu ³¹cz¹cego S³ubice i Frankfurt nad Odr¹. W kilkuset koœcio³ach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze¿ach Polski wierni zgromadzili siê, 7 bm. aby wzi¹æ udzia³ w modlitwie ró¿añcowej o pokój dla Polski i ca³ego œwiata. „Ró¿aniec do granic” jest kontynuacj¹ ubieg³orocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze. Tegoroczna modlitwa ró¿añcowa odbêdzie siê, po wczeœniej odprawionych mszach œwiêtych, w tak zwanych „strefach modlitw” – w górach, na pla¿ach Ba³tyku, przygranicznych lasach, a tak¿e na czterech polskich lotniskach. (cat) PAP/Lech Muszyñski

Jak wyglądał #RóżaniecDoGranic? [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Fot. PAP

Jak wyglądał #RóżaniecDoGranic? [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze