Kalendarz liturgiczny na sobota 21 września 2019 r.

sobota 21 września 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 4,1-7.11-13

Chrystus ustanowił Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,2-3.4-5

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 9,9-13

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Oto słowo Pańskie

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,9-13). 

 

Będzie szorstko. Celnik Mateusz, był kolaborantem okupanta. Ówczesna Ziemia Święta była pod panowaniem cesarza rzymskiego. Z tej racji celnicy byli bardzo wrogo nastawieni do takich osób. Nie rozmawiali. Nie jedli wspólnie. Opluwali. Strząsali proch(piasek) na ich widok ze swoich nóg. Najczęściej też, co nie było wielką tajemnicą, część z podatku brali dla siebie (kradnąc), całkiem nieźle z tego żyjąc. Trochę tak, jak gdyby Polak w czasie okupacji niemieckiej pracował dla hitlerowców i całkiem dobrze z tego żył. Nie byłby szanowany przez Polaków. Jezus idzie do jego domu. Je z nim, rozmawia, głosi Ewangelię. Bóg nie wyklucza nikogo z kręgu swego zainteresowania. To i nauczka dla nas, którzy często mówimy „nie warto tam iść, mówić o Jezusie, bo to…”. Uczmy się tego od Mistrza z Nazaretu. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Grekokatolicy:

NARODZENIE NAJŚW. PANI NASZEJ Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi

Prawosławni:

Narodzenie Bogurodzicy
Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego. ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY.

Luteranie:

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

wiara.pl/Kalendarz Trzech Religii