Kalendarz liturgiczny na poniedziałek 25 maja 2020 r.

poniedziałek 25 maja 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 19, 1-8

Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a)

Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.
albo: Alleluja.

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, †
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Refren.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.

Refren.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3, 1

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 16, 29-33

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat»” (J 16, 31-33).  

 

Jedne z ostatnich słów skierowanych do uczniów przez Mistrza z Nazaretu, po ostatniej wieczerzy. Mówi im wprost, bez ogródek, że uciekną od krzyża, od Niego, będą prześladowani, zwątpią w sens bycia uczniem... Tym jednak, co będzie im towarzyszyło po doświadczeniu zmartwychwstania, po zesłaniu Ducha Świętego, jest wewnętrzna przemiana i jej efekt pokoju. Pokój taki prawdziwy, mimo wszystkiego co będzie się działo, który daje jedynie Bóg. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

LG: III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
Wspomnienia: Św. Bedy Czcigodnego (prez dK); św. Grzegorza VII (p); św. Marii Magdaleny de Pazzi (dz)

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EPIFANIUSZA, biskupa Cypru i św. GERMANA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

VI tydzień po Wielkanocy.
święci dnia
▫ Epifaniusz, biskup cypryjski
▫ Herman, patriarcha konstantynopolitański
▫ męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Ramadam Bajram – drugi dzień dzień

wiara.pl/KalendarzTrzechReligii