Siekierki, 07.10.2017. Modlitwa ró¿añcowa w Sanktuarium Matki Bo¿ej Nadodrzañskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. W kilkuset koœcio³ach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze¿ach Polski wierni zgromadzili siê, 7 bm. aby wzi¹æ udzia³ w modlitwie ró¿añcowej o pokój dla Polski i ca³ego œwiata. „Ró¿aniec do granic” jest kontynuacj¹ ubieg³orocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze. Tegoroczna modlitwa ró¿añcowa odbêdzie siê, po wczeœniej odprawionych mszach œwiêtych, w tak zwanych „strefach modlitw” – w górach, na pla¿ach Ba³tyku, przygranicznych lasach, a tak¿e na czterech polskich lotniskach. (cat) PAP/Marcin Bielecki

Komentarz do Ewangelii, 18 listopada 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem! Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie»” (Łk 18, 1-8). 

 

Ta Ewangelia za każdym razem wywołuje u mnie uśmiech. Wyobrażam sobie denerwującą kobietę przychodzącą do wysokiej klasy adwokata. Być może nawet odstraszającej mu klientów natarczywością. Taki jest Bóg. Zaprasza nas do wytrwałości. Zmęczenia kolan modlitwą. Czasem nie da nam tego, o co prosimy, bo chce dać więcej. Zaskoczyć czymś, czego sami nie potrafimy ogarnąć umysłem. Warto Mu zaufać.

Komentarz do Ewangelii, 18 listopada 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze