SONY DSC

Komentarz do Ewangelii, 8 września 2017

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,1-16).

Na początku będzie bardzo osobiście. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny to święto, kiedy my, oblaci, tradycyjnie składamy śluby zakonne. Dziś mija 19 lat. Jestem Bogu za nie bardzo wdzięczny.
Ewangelia z tych bardziej monotonnych. Jednak ważnych. Pokazuje rodzinę Jezusa. Są w niej wybitne postaci: święte kobiety i święci mężczyźni, ale też ci, którzy walczyli z grzechem i tacy, którzy z nim sobie nie radzili. Znalazłby się tych grzechów cały katalog. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, że przez chrzest każdy z nas należy do Jego rodziny. Ci idealni, i ci mniej. Każdy z nas ma w niej swoje miejsce.

Komentarz do Ewangelii, 8 września 2017
6 (100%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze