Warszawa, 06.01.2017. Orszak Trzech Króli przeszed³ ulicami Warszawy, 6 bm. w œwiêto Objawienia Pañskiego. Orszak poprowadzili biblijni monarchowie – Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizuj¹cy trzy kontynenty – Europê, Azjê i Afrykê. Podobne uroczystoœci – wszystkie pod has³em „Pokój i Dobro” – odby³y siê tak¿e w innych polskich miastach. Œwiêto Trzech Króli, koñcz¹ce obchody Bo¿ego Narodzenia od 2011 roku jest dniem wolnym od pracy. (cat) PAP/Jacek Turczyk

Orszaki Trzech Króli w Polsce [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W największych miastach Polski i wielu mniejszych miastach wszystkich województw odbywają się Orszaki Trzech Króli. Zobaczcie, jak tłumnie Polacy przybywają na to wydarzenie!

Fot. PAP/Jacek Turczyk, Jacek Bednarczyk, Maciej Kulczyński

Wasze komentarze