£ódŸ, 09.10.2017. Prezentacja wystawy „Na wspólnym podwórku – ³ódzki tygiel kultur i wyznañ”, 9 bm. w Muzeum Miasta £odzi. Przygotowana w podziemiach pa³acu Izraela Poznañskiego ekspozycja prezentuje podstawow¹ wiedzê o przesz³oœci £odzi do 1939 roku. Przejawy wielokulturowoœci obrazuj¹ zgromadzone muzealia, archiwalne fotografie, rozwi¹zania aran¿acyjne i scenograficzne oraz treœci audiowizualne. (gm/nlat) PAP/Grzegorz Micha³owski

Poniedziałek, 9 października w obiektywie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

DZIEŃ W OBIEKTYWIE, cz. I: Prezentacja wystawy „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań” w Muzeum Miasta Łodzi.

Przygotowana w podziemiach pałacu Izraela Poznańskiego (przedsiębiorcy łódzkiego żydowskiego pochodzenia) ekspozycja prezentuje podstawową wiedzę o przeszłości Łodzi do 1939 roku. „Dowody” wielokulturowości obrazują zgromadzone muzealia, archiwalne fotografie, rozwiązania aranżacyjne i scenograficzne oraz treści audiowizualne. Zdjęcia: Grzegorz Michałowski, PAP. 

Autorka i kuratorka wystawy: Anna Walaszczyk – etnograf, starszy kustosz, kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi. Od 2005 roku pracuje w Muzeum Miasta Łodzi. Autorka wielu wystaw, muzealnego cyklu spotkań „Lubię wiedzieć” oraz programów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. W 2016 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi. Wystawa czynna będzie od 11-go października. 

Jak piszą autorzy wystawy… 
Jednym z założeń wystawy jest przybliżanie świata, którego już nie ma, a który był tak bardzo obecny. Tętniący życiem świat wielonarodowościowej i wielokulturowej Łodzi, z jej pozytywami i negatywami, staraliśmy się „wirtualnie” przywrócić na wystawie i jednocześnie uświadomić zwiedzającym, co rozłam spowodowany wojną i jej skutki oznaczały dla tego europejskiego miasta.

DZIEŃ W OBIEKTYWIE – cz. II : Radom – prezentacja nowego portalu „ZAPISYTERRORU.PL”

Podczas inauguracji portalu zaprezentowano pierwszych 500 zeznań ofiar i świadkow okupacji niemieckiej z ziemi radomskiej. Na zdjęciu pierwszym córka jednej z ofiar Bo¿ena Winczewska  podczas premiery publikacji portalu ZapisyTerroru.pl w Urzêdzie Miejskim w Radomiu, na dalszych: wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, Wojciech Kozłowski, dyrektor Ośrodka Anna Gutkowska oraz wiceminister kultury Magdalena Gawin. Zdjęcia: Piotr Polak, PAP.

 

Poniedziałek, 9 października w obiektywie
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze