Warszawa, 23.11.2016. Prezydent Andrzej Duda podpisuje tzw. pierwsz¹ ustawê innowacyjn¹, 23 bm. w Warszawie. Sejm przyj¹³ 4 bm. ostateczny projekt rz¹dowej ustawy o zmianie niektórych ustaw okreœlaj¹cych warunki prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej. Jest to tzw. pierwsza ustawa innowacyjna i zawiera pakiet rozwi¹zañ maj¹cych na celu stworzenie bodŸców dla dzia³alnoœci innowacyjnej, w szczególnoœci poprzez ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badañ naukowych czy u³atwienia proceduralne. (zuz) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent podpisa³ ustawê o innowacyjnoœci***

Prezydent podpisał nowelizację podnoszącą najniższe emerytury

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podnoszącą od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1 tys. złotych oraz zmianę zasad waloryzacji świadczeń – poinformowano w piątek na stronie internetowej prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 675,13 zł do 750 zł.

Ustawa zakłada, że wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe) zostaną podniesione o 0,73 proc.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1 tys. zł oznacza, że najniższa emerytura w 2017 r. będzie stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

Ustawa wprowadza też mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS. Emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego gwarantowanego świadczenia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – o 7,50 zł.

Według autorów projektu, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tej sytuacji świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie zostaną podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych zasadach z waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób).

Fot. PAP/Jacek Turczyk 

Zobacz także
Wasze komentarze