Toruñ, 26.11.2017. Ojciec Tadeusz Rydzyk (L) podczas konferencji w Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a I w Toruñ, 26 bm. W Toruniu odbywa siê miêdzynarodowa konferencja „Pamiêæ i Nadzieja” poœwiêcona postawom Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Konferencjê zorganizowa³ Instytut im. œw. Jana Paw³a II „Pamiêæ i To¿samoœæ”, dzia³aj¹cy przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z fundacj¹ From The Depths, przy wspó³pracy Wy¿szej Szko³y Kultury Spo³ecznej i Medialnej. (mr) PAP/Tytus ¯mijewski

Toruń: Pamięć i Nadzieja [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Toruń: międzynarodowa konferencja „Pamięć i Nadzieja” w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła I.

Spotkanie jest poświęcone postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Konferencję zorganizował Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z fundacją From The Depths, przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, na zdjęciach m.in: premier Beata Szydło, rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka, prezes Fundacji From The Depths Jonny Daniels, o. Tadeusz Rydzyk (fot: Tytus Żmijewski / PAP).

Wasze komentarze