¯ywiec, 07.01.2017. Marcin Oba³ek i Piotr Œliwiñski w ¯ywcu, 7 bm. Podró¿nik Marcin Oba³ek wyruszy³ z  Moniek na Podlasiu na kolejn¹ wyprawê traktorem. 50-letnim Ursusem z przyczepk¹, w towarzystwie Piotra Œliwiñskiego jedzie do Afryki. Trasa prowadzi przez Polskê, S³owacjê, Wêgry, S³oweniê i W³ochy, sk¹d podró¿nicy z ca³ym sprzêtem przeprawi¹ siê do Izraela i dalej pojad¹ przez Egipt, Sudan i Etiopiê.  Ciapek – tak nazywa siê ci¹gnik – z przyczepk¹ bêdzie dla podró¿ników œrodkiem transportu, baz¹ noclegow¹ i zapleczem logistycznym. W pomoc w przygotowaniu traktora i przyczepy do niecodziennej podró¿y zaanga¿owali siê uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Moñkach. W Bañskiej Bystrzycy na S³owacji do Marcina Oba³ka i jego Ursusa do³¹czy 5 motocykli jawa pod dowództwem Marka Slobodnika. Meta w Etiopii nie zosta³a wybrana przypadkowo – tam bowiem powstaje montownia polskiego sprzêtu rolniczego, a ca³a Traktoriada ma promowaæ polsk¹ myœl techniczn¹. (ag/cat) PAP/Andrzej Grygiel

Na traktorze do Afryki [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Marcin Obałek i Piotr ŚŒliwiński wyruszyli z  Moniek na Podlasiu na kolejną wyprawę traktorem, 50-letnim Ursusem z przyczepką. Tym razem jadą do Afryki. Trasa prowadzi przez Polskę, Słowację, Węgry, Słowenię i Włochy, skąd podróżnicy z całym sprzętem przeprawią się do Izraela i dalej pojadą przez Egipt, Sudan i Etiopię.  Ciapek – – tak nazywa się ciągnik – z przyczepką który będzie dla podróżników śœrodkiem transportu, bazą noclegową i zapleczem logistycznym. W pomoc w przygotowaniu traktora i przyczepy do niecodziennej podróży zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. W Bańskiej Bystrzycy na Słowacji do Marcina Obałka i jego Ursusa dołączy 5 motocykli jawa pod dowództwem Marka Slobodnika. Meta w Etiopii nie została wybrana przypadkowo – tam bowiem powstaje montownia polskiego sprzętu rolniczego, a cała Traktoriada ma promować polską myśœl techniczną. PAP/Andrzej Grygiel

Wasze komentarze