Warszawa, 19.10.2016. Sala obrad podczas posiedzenia Sejmu, 19 bm. Sejm zajmie siê m.in. projektem ustawy bud¿etowej na 2017 r. Pos³owie omówi¹ te¿ projekt nowelizacji bud¿etu 2016 r., która ma umo¿liwiæ wyp³aty w roku obecnym 70 proc. zaliczek na poczet p³atnoœci bezpoœrednich dla rolników. (cat) PAP/Leszek Szymañski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Sejm rozpocz¹³ posiedzenie***

Warszawa: Sejm przyjął ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sejm przyjął w piątek ustawę autorstwa posłów PiS o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza ona m.in. jawność ich oświadczeń majątkowych i barierę 70. roku życia, by móc orzekać.

Za przyjęciem ustawy było 228 posłów, 189 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Najważniejsze w przyjętej ustawie jest zatwierdzone poprawki wnioskowanej przez PiS o wzorze oświadczenia majątkowego sędziów TK oraz odrzucenie poprawek opozycji o skreśleniu niektórych zapisów, np. o jawności oświadczeń sędziów czy barierze 70. roku życia.

Według przyjętej ustawy sędzia TK przechodzi w stan spoczynku, gdy skończy się jego kadencja lub gdy osiągnie 70. rok życia. Istnieje też możliwość złożenia zaświadczenia lekarza o tym, że jest wystarczająco zdrowy, by móc pracować dalej. Oświadczenia majątkowe sędziów TK oraz o działalności gospodarczej ich współmałżonka będą od tej pory publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej TK. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się funkcji, a za podanie nieprawdy grozi 5 lat więzienia.

Reguluje ona również zasady uchylania sędziemu immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne TK. Mówi o formach kar dyscyplinarnych, wśród których jest m.in. jedno nowe, dotyczące obniżenia uposażenia od 10 do 20% na okres do dwóch lat. Ponadto sędzia w stanie spoczynku również odpowiada dyscyplinarnie przed TK, np. za naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego TK, nowego dokumentu, który Zgromadzenie Ogólne TK dopiero przyjmie. Ustawa wprowadza większą bezwzględną zamiast większości 2/3 sędziów. Punktem, w którym opozycja nie zgadza się z nowymi zapisami, jest ten o zakazie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziów, z wyjątkiem pracownika naukowo-dydaktycznego. Uważa to za ograniczenie dla sędziów.

Nie wiadomo, kiedy ustawa wejdzie w życie. Ma ją określić inny, zapowiadany projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości. W piątek wieczorem z kolei ruszą sejmowe prace nad projektem ustawy złożonym przez posłów PiS o nowych zasadach wyłaniania kandydata na prezesa TK. Jak zauważyła Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej, to już szósta zmiana ustawy o TK w ciągu 12 miesięcy.

Zobacz także
Wasze komentarze