Watykan, 22.10.2016. Polscy pielgrzymi na Placu œw. Piotra w Watykanie, podczas audiencji z papie¿em Franciszkiem, 22 bm. Do Wiecznego Miasta przyby³o kilka tysiêcy pielgrzymów z Polski, wraz z kilkudziesiêcioma polskimi biskupami i ponad 250 kap³anami. Narodowa pielgrzymka, zorganizowana w zwi¹zku z Rokiem Œwiêtym, jest dziêkczynieniem za wizytê papie¿a Franciszka w Polsce w lipcu i za 1050 lat obecnoœci chrzeœcijañstwa w naszym kraju. (mr) PAP/Leszek Szymañski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Polscy pielgrzymi przed spotkaniem z papie¿em: niech pob³ogos³awi Polsce***

Watykan: narodowa pielgrzymka na zakończenie roku jubileuszowego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Msza w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie zainaugurowała w czwartek narodową pielgrzymkę Polaków. Do Wiecznego Miasta przybyło kilka tysięcy pielgrzymów wraz z kilkudziesięcioma polskimi biskupami i ponad 250 kapłanami. Fot. PAP/Leszek Szymański

Wasze komentarze