Wroc³aw, 28.11.2016. Inscenizacja Nocy Listopadowej w wykonaniu podchor¹¿ych z pierwszego roku Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu, 28 bm. W rekonstrukcji wziê³o udzia³ prawie tysi¹c ¿o³nierzy. W ten sposób adepci wroc³awskiej szko³y wojskowej upamiêtnili wydarzenie, które zapocz¹tkowa³o powstanie listopadowe. (zuz) PAP/Maciej Kulczyñski

Wrocław: upamiętnienie powstania listopadowego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

We Wrocławiu prawie tysiąc podchorążych z pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zrekonstruowali w formie inscenizacji Noc Listopadową. Upamiętniono w ten sposób wydarzenie, które zapoczątkowało powstanie listopadowe. Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Oceń ten artykuł

Wasze komentarze