£ódŸ, 04.11.2017. Ingres nowego metropolity ³ódzkiego abpa Grzegorza Rysia (na zdj.) odby³ siê, 4 bm. w bazylice archikatedralnej w £odzi. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryœ przejmie obowi¹zki pasterza ³ódzkiego Koœcio³a od abpa Marka Jêdraszewskiego, który w styczniu zosta³ mianowany metropolit¹ krakowskim. Nominacja abpa Rysia na metropolitê ³ódzkiego zosta³a og³oszona przez papie¿a Franciszka 14 wrzeœnia. (cat) PAP/Grzegorz Micha³owski

Ingres abpa Grzegorza Rysia [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ingres nowego metropolity łódzkiego abpa Grzegorza Rysia w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś przejmie obowiązki pasterza łódzkiego Kościoła od abp. Marka Jędraszewskiego, który w styczniu został mianowany metropolitą krakowskim. Nominacja abp. Rysia na metropolitę łódzkiego została ogłoszona przez papieża Franciszka 14 września.

Ingres abpa Grzegorza Rysia [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze