Jesteśmy członkami jednej rodziny Bożej 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W minionym roku przy okazji 500. rocznicy reformacji wielokrotnie słyszeliśmy o Marcinie Lutrze i luteranach. Od wielu lat wspólnie uczestniczymy w dialogu ekumenicznym i wspólnie, jako uczniowie Chrystusa, spotykamy się na modlitwie.  

Ksiądz Marcin Liberacki obecnie pracuje w parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ma żonę i dwie córki. 

Proszę księdza, luteranie są członkami Polskiej Rady Ekumenicznej, więc jedność chrześcijan nie jest im obojętna. Ale w jaki sposób Kościół Ewangelicko-Augsburski rozumie jedność chrześcijan?  

Na początku chciałbym zaznaczyć, iż fakt rozdarcia Kościoła jest sprzeczny z wolą Bożą i jest wynikiem ludzkiej niedoskonałości i grzeszności. O wiele większą wartością jest podkreślanie tego, co łączy chrześcijan różnych wyznań, aniżeli szukanie różnic ich dzielących. Mimo rozbicia chrześcijaństwa na liczne wyznania wiele nauk stanowi ich wspólne dobro.  

A co nas łączy? 

Wszystkich chrześcijan łączy wiara w Trójcę Świętą, chrzest, Jezus Chrystus i Jego nauka oraz Biblia jako podstawa wiary. Wszyscy wyznawcy Chrystusa zobowiązani są do miłości, która powinna przejawiać się również we współżyciu pomiędzy przedstawicielami poszczególnych wyznań. Powinna ona przejawiać się w naszej codzienności, w naszym powszednim życiu, nie tylko od święta. Dobrym przykładem codziennego współistnienia i współpracy, pomimo różnic, jest działalność Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. Pomimo przynależności do różnych wyznań jesteśmy członkami jednej rodziny Bożej, wierzymy w „jeden święty Kościół chrześcijański”. Do tego zrozumienia prowadzi ruch ekumeniczny.  

Dlatego uważamy, że dialog jest potrzebny. Może nie uda się pokonać i przełamać wszystkich dzielących nas różnic, mamy jednak wiele łączących nas rzeczy. Jest to dobra podstawa dialogu, poznawania siebie nawzajem. Dlatego tak ważnym jest, byśmy pamiętali o rozmowie i odwiedzaniu się nawzajem. Wszyscy bowiem, jako chrześcijanie, należymy do licznej i różnorodnej rodziny Bożej i jako bracia i siostry w Chrystusie powinniśmy żyć ze sobą w miłości.  

W praktycznym wymiarze dialog pomiędzy wyznaniami w Polsce możemy odnaleźć w deklaracji o wzajemnym uznawaniu chrztu z 2000 r. Prowadzone są wspólne akcje charytatywne, w które włączają się Caritas, Diakonia Polska i Eleos. Wymienić tu można chociażby Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ekumenizm to także wspólne życie, chociażby w rodzinie, w której małżonkowie są różnych wyznań. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 r. na sejmie w Augsburgu. Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają cztery zasady: 
sola Scriptura – jedynie Pismo; solus Christus – jedynie Chrystus; solum Verbum – jedynie Słowo, sola gratia i sola fide – jedynie łaska i jedynie wiarą. 

 

 

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze