Kraków, 28.01.2017. Abp Marek Jêdraszewski podczas uroczystego ingresu w katedrze na Wawelu, 28 bm. Abp Marek Jêdraszewski oficjalnie obj¹³ urz¹d metropolity krakowskiego, zastêpuj¹c kard. Stanis³awa Dziwisza, który przeszed³ na emeryturê. W uroczystoœci w wawelskiej katedrze bior¹ udzia³ przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych z prezydentem Andrzejem Dud¹ i premier Beat¹ Szyd³o, duchowieñstwo i wierni. (cat) PAP/Jacek Bednarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Abp Jêdraszewski: podejmijcie wraz ze mn¹ trud g³oszenia Chrystusa***

Kraków: pierwsze nominacje abp. Marka Jędraszewskiego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował wikariuszy generalnych, moderatora oraz kanclerza krakowskiej kurii. Wikariuszami generalnymi zostali bp Jan Szkodoń, bp Grzegorz Ryś i bp Damian Muskus. Tym samym otrzymali oni od biskupa diecezjalnego delegowaną władzę wykonawczą. Kanclerzem został natomiast dotychczasowy sekretarz kard. Stanisława Dziwisza, ks. Tomasz Szopa.

Metropolita mianował również bp. Jana Szkodonia moderatorem Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, moderator kurii jest odpowiedzialny za koordynowanie załatwianych w kurii spraw administracyjnych oraz czuwaniem nad tym, aby pozostali pracownicy kurii właściwie wypełniali powierzone sobie funkcje.

Abp Jędraszewski nowym kanclerzem kurii mianował dotychczasowego sekretarza i kapelana kard. Stanisława Dziwisza, ks. Tomasza Szopę. Obecny kanclerz, ks. prałat Piotr Majer, podejmuje pracę akademicką na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Jana Pawła II, gdzie otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie będzie pełnił funkcję delegata arcybiskupa krakowskiego ds. sakramentalnych.

Wikariuszem krakowskiej kurii był również ks. dr Bronisław Fidelus, który – zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa kanonicznego – przestał pełnić ten urząd wraz z nominacją nowego metropolity.

Nowy kanclerz krakowskiej kurii urodził się w Proszowicach (diecezja kielecka) w 1974 r. Od 1988 r. wraz z rodzicami i siostrą przeprowadził się do Krakowa i zamieszkał na terenie Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. W latach 1989-1993 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ukończył je w 1998 r. W 1997 r. w ramach programu Tempus-Erasmus studiował na uniwersytecie Paris Ouest Nanterre La Défense w Paryżu. W latach 1998-2001 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i ukończył ją egzaminem sędziowskim. Równolegle z odbywaniem aplikacji pracował w kancelarii adwokackiej prof. Elżbiety Traple w Krakowie.

W 2001 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia diakonatu z rąk kard. Franciszka Macharskiego przyjął w 2005 r. a rok później – święcenia kapłańskie z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W latach 2006-2008 był wikariuszem Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie. Od 2006 do 2011 roku pracował jako konsultant ds. prawnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Studiował prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 2006-2009. Od 2011 r. pełnił funkcję sekretarza i kapelana kard. Stanisława Dziwisza.

Fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Kraków: pierwsze nominacje abp. Marka Jędraszewskiego
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze