Szczecin, 22.08.2017. Prezes Fundacji na rzecz Zwierz¹t „Dzika Ostoja” Marzena Bia³owolska karmi ma³¹ fretkê w siedzibie „Dzikiej Ostoi”, 22 bm. Fundacja zajmuje siê zwierzêtami znalezionymi we wnykach, opuszczonymi przez matki, podrzuconymi przez obce osoby, rannymi w wypadkach. Jej celem jest rehabilitacja dzikich zwierz¹t, a nastêpnie wypuszczanie ich do naturalnego œrodowiska. Czasem stan zdrowia zwierzêcia nie pozwala na wypuszczenie go na wolnoœæ. W takim przypadku fundacja zapewnia mu schronienie razem z wy¿ywieniem oraz do¿ywotni¹ opiek¹ weterynarza. „Dzika Ostoja” ratuje ponad 1500 zwierz¹t rocznie – do tej dzia³alnoœci niezbêdny jest samochód, który pozwala dotrzeæ z interwencj¹ i przewieŸæ zwierzê do siedziby fundacji. Jedyny posiadany samochód zepsu³ siê i nie nadaje siê do dalszej eksploatacji. Koszt jego naprawy przekracza wartoœæ auta. Za namow¹ internautów fundacja zdecydowa³a siê zorganizowaæ zbiórkê na nowy pojazd za poœrednictwem jednej z platform crowdfundingowych. Cel to 60 tysiêcy z³otych na specjalistyczny samochód, który by³by jednoczeœnie ambulansem dla zwierz¹t. (mb/cat) PAP/Marcin Bielecki

Misja świętego Franciszka [GALERIA]

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Marzena Białowolska oraz Michał Kudawski prowadzą Fundację na rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja”. Na zdjęciu między innymi z żurawiem – jednym ze skrzydlatych podopiecznych Fundacji.

„Dzika ostoja” zajmuje się zwierzętami znalezionymi we wnykach, opuszczonymi przez matki, podrzuconymi przez obce osoby, rannymi w wypadkach. Jej celem jest rehabilitacja dzikich zwierząt, a następnie wypuszczanie ich do naturalnego środowiska. Czasem stan zdrowia zwierzęcia nie pozwala na wypuszczenie go na wolność. W takim przypadku fundacja zapewnia mu schronienie razem z wyżywieniem oraz dożywotnią opieką weterynarza.

„Dzika Ostoja” ratuje ponad 1500 zwierząt rocznie – do tej działalności niezbędny jest samochód, który pozwala dotrzeć z interwencją i przewieźć zwierzę do siedziby fundacji. Jedyny posiadany samochód zepsuł się i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Koszt jego naprawy przekracza wartość auta. Za namową internautów fundacja zdecydowała się zorganizować zbiórkę na nowy pojazd za pośrednictwem jednej z platform crowdfundingowych. Cel to 60 tysięcy złotych na specjalistyczny samochód, który byłby jednocześnie ambulansem dla zwierząt. (fot: PAP/Marcin Bielecki)

Święty Franciszek najczęściej przedstawiany jest w otoczeniu zwierząt. Stał się przyjacielem i patronem całego zwierzęcego świata. Głosił, zgodnie z Pismem św., że cały świat stworzony został do adoracji Boga, a wszystkie stworzenia są mile Bogu i stanowią jedność. Współczucie dla wszystkich istot żyjących jest ideą głęboko chrześcijańską.

Postawa św. Franciszka wynikała z głębokiej wiary w Boga. Skoro Bóg stworzył wszystkie stworzenia, to zwierzęta, rośliny i ludzie są siostrami i braćmi równymi sobie i mają takie samo życia na ziemi jak człowiek. Wszyscy mają, bowiem jednego Ojca. Dlatego też sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom.

zdjęcie: święty Franciszek z Asyżu

Misja świętego Franciszka [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze