Warszawa, 26.10.2016. Naczelny rabin w Polsce Michael Schudrich prowadzi modlitwê o pokój w synagodze im. No¿yków Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w Warszawie, 26 bm. Z okazji przypadaj¹cej 30. rocznicy spotkania modlitewnego w Asy¿u 27 i 28 paŸdziernika 1986 roku, Centrum Myœli Jana Paw³a II zorganizowa³o w Warszawie dwudniowy „Warszawski Asy¿” – miêdzyreligijne modlitwy o pokój, które odbêd¹ siê w synagodze, meczecie i koœciele. (cat) PAP/Pawe³ Supernak

Zakończyły się modlitwy o pokój w: kościele, synagodze, meczecie – Warszawa

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zakończyły się modlitwy o pokój w: kościele pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła, w synagodze im. Nożyków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i meczecie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie z okazji przypadającej 30. rocznicy spotkania modlitewnego w Asyżu 27 i 28 października 1986 roku. Organizatorem spotkania było Centrum Myśli Jana Pawła II. (Fot. PAP/Tomasz Gzell)

Wasze komentarze