Po co jest ekumenizm?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nabożeństwo ekumeniczne, dialog ekumeniczny, Ekumeniczne Święto Biblii… Osłuchaliśmy się z już z tymi pojęciami. Ale co to właściwie znaczy „ekumeniczny”?

Ekumenizm jest działaniem wspólnot chrześcijańskich mającym na celu osiągnięcie pełnej, widzialnej jedności między podzielonymi chrześcijanami. Papież Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint: napisał: „Ekumenizm oznacza, że Wspólnoty chrześcijańskie maja pomagać sobie nawzajem, aby była w nich naprawdę obecna cała treść i wszystkie konsekwencje »dziedzictwa przekazanego przez Apostołów«. Bez tego pełna komunia nigdy nie będzie możliwa. Ta wzajemna pomoc w poszukiwaniu prawdy jest najwyższą formą ewangelicznej miłości”.

Ekumenizm nie jest efektem ludzkich wysiłków. Zawsze jest łaską, darem, który otrzymujemy od Boga przez Ducha Świętego, by móc przenieść skupienie uwagi z własnych argumentacji i sformułowań, z samych siebie na Boga i Jego Słowo. Bo to ono ma być słuchane, przyjmowane i o nim mamy świadczyć światu. Dialog ekumeniczny nie ma nic wspólnego z ujednoliceniem, szukaniem kompromisu za wszelką cenę, wchłanianiem jednych wspólnot przez drugie, ani skłanianiem do zmiany wyznania.

Jedną z najważniejszych spraw w dialogu ekumenicznym jest zaproszenie wspólnot chrześcijańskich do wejścia w duchową przestrzeń, w której mogą się one wszystkie – nie wyłączając Kościoła rzymskokatolickiego – przyjrzeć się samym sobie przed obliczem Boga i zastanowić się, czy są wierne Jego planom wobec Kościoła.

Ostatecznym celem ruchu ekumenicznego jest osiągnięcie pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Dążenie to widzimy w różnych dokumentach wydanych przez międzynarodowe komisje mieszane powołane do dialogu. Wychodzi się w nich od wspólnego fundamentu doktrynalnego, by omówić między innymi chrzest, Eucharystię, posługę i władzę. Całość jest nadzorowana i wspomagana przez biskupów i Stolicę Apostolską.

W Polsce prowadzeniem dialogu ekumenicznego zajmuje się Polska Rada Ekumeniczna. Jest ona częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Ta społeczność Kościołów oprócz rozwoju dialogu ekumenicznego działa także na rzecz tolerancji religijnej oraz zbliżenia między wiernymi należącymi do zrzeszonych Kościołów. W tym celu organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, angażuje się w różne inicjatywy charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy. Podejmuje także konsultacje z organami państwa czy współpracę z mediami. Rady prowadzi prace w komisjach i oddziałach regionalnych.

Członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej mogą być Kościoły, które posiadają osobowość prawną, a ich członkowie wyznają wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz uznają Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Obecnie w Radzie pozostaje siedem Kościołów członkowskich: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Po co jest ekumenizm?
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze