Polscy biskupi do Polonii o dojrzałym patriotyzmie

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się na inne kultury i tradycje.

Z drugiej jednak strony nie ma nic wspólnego z coraz bardziej dziś modnym internacjonalizmem, zamazującym różnice między poszczególnymi narodami – piszą polscy biskupi w liście pasterskim do Polonii i Polaków za granicą. Zostanie on odczytany w parafiach polonijnych w niedzielę poprzedzającą 3 maja br. lub w innym, dogodnym terminie.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, polscy biskupi przygotowali list pasterski do Polonii i Polaków za granicą. Dziękują w nim rodakom, w tym także ok. 2 tys. kapłanów i sióstr zakonnych, którzy posługują w środowiskach polonijnych na wszystkich kontynentach, za wierność wartościom chrześcijańskim i promowanie postaw obywatelskich i wzajemnego szacunku.

Przypominając o znaczeniu kultu Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej, polscy biskupi zachęcają Polaków do pielęgnowania nie tylko kultu maryjnego, ale wszelkich form pobożności, które pomagają w osobistym wzroście duchowym i budowaniem wspólnoty poza ojczyzną. 

„Odpowiadając na apel Maryi, zbliżajcie się do Jezusa i trwajcie z Nim w przyjacielskiej zażyłości przez osobistą i odmawianą w rodzinie modlitwę, przez lekturę i uważne słuchanie słowa Bożego, przez sakramenty święte, szczególnie systematyczną spowiedź i regularne uczęszczanie na Mszę świętą. Kierując się wiarą, korzystajcie również z możliwości uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej w języku Waszego miejsca zamieszkania. Stosunkowo nawet liczna grupa polskich księży pracujących w środowiskach polonijnych nie jest bowiem w stanie dotrzeć w dogodnym czasie do każdego miejsca, gdzie znajdują się Polacy” – piszą biskupi. 

Zachęcają też Polaków do dawania świadectwa chrześcijańskich i obywatelskich wartości także w relacjach z lokalnym Kościołem. 


List pasterski zostanie odczytany w parafiach polonijnych w niedzielę poprzedzającą 3 maja br. lub w innym, dogodnym terminie.

„Biskupi z innych krajów liczą na tego rodzaju pomoc ze strony katolików z Polski. W poczuciu jedności wiary i odpowiedzialności za Kościół podejmujcie starania, by utrzymywać dobre i regularne kontakty z katolikami innych narodowości” – zachęcają hierarchowie. 

List pasterski do Polonii i Polaków za granicą jest też zachętą do dbania o więzy małżeńskie i rodzinne, które poza ojczyzną są często wystawione na większe próby, niż w rodzimym kraju. 

„Niech dążenie do osiągnięcia lepszego bytu materialnego nie zasłania Wam o wiele ważniejszych potrzeb małżonków i dzieci, jakimi są bliskość fizyczna i duchowa, wspólnie spędzony czas, wspólne dzielenie trudów i radości życia, wzajemne okazywanie zainteresowania i pomocy. Zachowujcie trzeźwość i unikajcie za wszelką cenę ryzyka rozerwania małżeńskich i rodzinnych więzi. Dokładajcie starań, by Wasza miłość naznaczona była błogosławieństwem i obecnością Jezusa!” – zachęcają biskupi. Proszą też o solidarność z potrzebującymi i przypominają, że miłość bliźniego jest też miłością do ojczyzny – co w przypadku emigrantów i ich potomków ma szczególne znaczenie. 

Biskupi doceniają w liście wkład środowisk polonijnych i emigracyjnych w pielęgnowanie polskiej kultury, zwłaszcza w czasach, gdy w ojczyźnie nie mogła się ona rozwijać w sposób wolny. Słowa szczególnego uznania kierują do Polaków za wschodnią granicą „których troska o zachowanie religijnej i narodowej tożsamości graniczyła z heroizmem i nierzadko wiązała się z oddaniem życia”. Podkreślają, że troska środowisk emigracyjnych o polską kulturę i tożsamość „przyczyniła się w znacznym stopniu najpierw do odzyskania niepodległości przez Polskę, a następnie – mimo zniewolenia przez totalitarne systemy nazizmu i komunizmu – do zachowania duchowej wolności Polaków”.

List pasterski jest też zachętą do dalszego pielęgnowania więzów zarówno ze środowiskami polonijnymi, z ojczyzną, jak też z krajami, w których mieszkają dziś Polacy rozsiani po świecie. Przestrzegają też przed postawami nacjonalizmu i internacjonalizmu, mylnie pojmowanymi jako postawy patriotyczne.

„Dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się na inne kultury i tradycje. Z drugiej jednak strony nie ma nic wspólnego z coraz bardziej dziś modnym internacjonalizmem, zamazującym różnice między poszczególnymi narodami. Dowodem patriotyzmu jest również gotowość do pojednania i współpracy w środowiskach polonijnych, pomimo różnic ideowych, politycznych, historycznych czy osobowościowych” – przypominają członkowie Konferencji Episkopatu Polski.

Polscy biskupi do Polonii o dojrzałym patriotyzmie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze