Gniezno, 08.10.2016. Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas modlitwy za uchodŸców w koœciele farnym Œwiêtej Trójcy w GnieŸnie, 8 bm. Przez ca³y tydzieñ od 1 do 8 paŸdziernika w wielu miastach w Polsce, w ramach Tygodnia Modlitwy za UchodŸców, odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa „Umrzeæ z nadziei”, którego treœæ przygotowa³a Wspólnota Sant’Egidio. Podczas liturgii s³owa wymieniane s¹ imiona i krótkie historie uchodŸców, którzy zginêli podczas rozpaczliwych prób wydostania siê z miejsc ogarniêtych wojn¹, oraz proœby o pokój i wyobraŸniê mi³osierdzia. (zuz) PAP/Marek Zakrzewski

Prymas Polski: parafia nie jest i nie może być gettem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Parafia nie jest miejscem zamkniętym. Nie jest i nie może być nigdy grupą zadowolonych z siebie ludzi, którzy odgradzają się od innych. Nie jest i nie może być gettem” – mówił w Murowanej Goślinie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przypomniał, że misja parafii jest niesienie światu nadziei i Bożego zbawienia – bycie znakiem miłości Boga.

„To prawda, że jest to postawa, która wiele kosztuje. To prawda, że często przeraża nas nieunikniona konfrontacja ze światem. Ale i ja za papieżem Franciszkiem pragnąłbym wam z głębi serca powtórzyć, że rzeczywistość niekiedy mroczna, naznaczona przez zło, może się zmienić, jeśli my pierwsi wniesiemy w nią światło Ewangelii” – mówił abp Polak. Dodał, że tego światła Ewangelii, światła płynącego z parafialnych wspólnot bardzo dziś potrzeba.

„Potrzeba światła, by oświetlało różne trudne sytuacje w naszych rodzinach i wspólnotach. Potrzeba światła, by nas przemieniało i czyniło odpowiedzialnymi wobec innych” – mówił na koniec Prymas Polski.

Przed Mszą św. w sposób szczególny uhonorowany został wspomniany pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła ks. kan. Roman Kostecki. Jego imię otrzymała dotychczasowa ulica Kościelna. Parafialny jubileusz był też okazją do mniej oficjalnego świętowania. Po wspólnej modlitwie parafianie zaproszeni zostali na festyn i ognisko. Nie zabrakło też urodzinowego tortu.

Początki parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa sięgają 1990 roku. Wówczas miało miejsce poświęcenie kaplicy, a następnie ustanowienie ośrodka duszpasterskiego pod tym wezwaniem. Parafię erygowano trzy lata później, 15 marca 1993 roku. Leżała wówczas w granicach archidiecezji poznańskiej, a po reformie administracyjnej Kościoła weszła w obręb archidiecezji gnieźnieńskiej.

W 2005 roku ówczesny metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński dokonał konsekracji nowego kościoła. Pierwszym proboszczem parafii, z misją budowy kościoła, został ks. kan. Roman Kostecki, który służył wspólnocie do śmierci w maju 2009 roku. Od ubiegłego roku wspólnocie duszpasterzuje ks. Piotr Szymkowiak.

Prymas Polski: parafia nie jest i nie może być gettem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze