Pola Lednickie, 04.06.2017. Przejœcie przez Bramê-Rybê noc¹ z 3 na 4 bm. Pod has³em „IdŸ i kochaj” odby³o siê na Polach Lednickich XXI Spotkanie M³odych Lednica 2000. Wed³ug organizatorów uczestniczy w nim ok. 100 tys. pielgrzymów z ca³ej Polski i zagranicy. M³odzie¿ modli siê podczas mszy œw. z udzia³em prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz metropolity poznañskiego, przewodnicz¹cego KEP abp. Stanis³awa G¹deckiego. Pielgrzymi wys³uchali te¿ przes³ania, które do m³odych skieruje papie¿ Franciszek. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy spotkania przeszli przez symboliczn¹ Bramê-Rybê, by zademonstrowaæ sw¹ wiarê w Chrystusa. Ogólnopolskie Spotkania M³odych Lednica 2000 odbywaj¹ siê od 1997 roku. Ich twórc¹ by³ zmar³y w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Po jego œmierci opiekê duszpastersk¹ nad Lednic¹ sprawuje o. Wojciech Prus. (cat) PAP/Pawe³ Jaskó³ka

Prymas Polski: wracajcie na Lednicę, by spotykać Chrystusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Ostatnie wołanie św. Jana Pawła II: «szukałem was, a teraz wy do mnie przyszliście» pokazuje, że człowiek, który spotyka Chrystusa, będzie całe życie szukał i spotykał innych” – mówił na Lednicy Prymas Polski abp Wojciech Polak wspominając inicjatorów lednickich spotkań – św. Jana Pawła II i śp. ojca Jana Górę.

„Ojciec Jan Góra uczył się od Jana Pawła II cierpliwie szukać człowieka. Wychodził do drugiego z wielką miłością i starał się w każdej i w każdym z nas zobaczyć tego, którego Chrystus potrzebuje. Często powtarzał, żebyśmy nie byli bezrobotni. Myślę, ze zapalał nas do tego, by otworzyć się na Chrystusa, a potem w Jego imię otwierać się na drugiego człowieka” 

– mówił abp Polak w czasie tzw. Godziny św. Jana Pawła II, podczas której młodzież modli się na Lednicy za wstawiennictwem papieża Polaka. Jak przyznał dalej, dla niego osobiście wciąż żywa pozostaje ostatnia prośba o. Jana, aby Brama Rybą była Bramą Miłosierdzia. „Myślę, że w ten sposób pozostawił nam wezwanie, abyśmy doświadczając tutaj Bożego miłosierdzia, starali się iść i być miłosiernymi wobec drugiego człowieka” – przyznał Prymas.

Zwrócił też uwagę, że w dniu tegorocznej Lednicy przypadały rocznice dwóch pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Gniezna – w 1979 roku, kiedy prowadził pamiętny dialog z młodymi zebranymi pod balkonem pałacu prymasowskiego w Gnieźnie i drugą, w 1997 roku, kiedy mówił „nie pójdziemy w przeszłość, pójdziemy ku przyszłości”.

„Później pałeczkę przejął o. Jan Góra organizując właśnie od 1997 roku spotkania na Lednicy. Jeśli dziś, w te czerwcowe dni, spotkamy się tu ponownie, to dlatego, że wierzymy, że Chrystus jest między nami i że w jego imię jesteśmy posłani, by spotkać nasze siostry i naszych braci. Wracajcie na Lednicę, by spotkać Chrystusa!” – prosił młodych na koniec Prymas Polski.

foto. PAP/Paweł Jaskółka

Prymas Polski: wracajcie na Lednicę, by spotykać Chrystusa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze