Warszawa, 16.01.2017. Przewodnicz¹cy Rady KEP ds. ekumenizmu bp Krzysztof Nitkiewicz (2P), biskup Koœcio³a ewangelicko-augsbsurskiego w RP, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec (2L), sekretarz Rady KEP ds. ekumenizmu ks. S³awomir Paw³owski (P), dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza (L) podczas konferencji prasowej z okazji Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, 16 bm. w siedzibie KEP w Warszawie. Co roku miêdzy 18 a 25 stycznia, czyli miêdzy dawnym œwiêtem katedry œw. Piotra a œwiêtem nawrócenia œw. Paw³a, chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ spotykaj¹ siê na ca³ym œwiecie na ekumenicznych nabo¿eñstwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. (mr) PAP/Rafa³ Guz

Przesłanie z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Wielokrotne kryzysy, z jakimi Europa i kraje z nią sąsiadujące muszą się mierzyć jednoczą nas jeszcze bardziej. Z tych kryzysów, jednak wypływa także nadzieja. Razem możemy być świadkami miłości Chrystusa poprzez pojednanie, dzięki trosce o Stworzenie, solidarności z ubogimi i ochronę godności ludu Bożego” – czytamy we wspólnym przesłanie przewodniczących Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) CCEE i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017.

Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian: „Pojednanie – Miłość Chrystusa przynagla nas”. CCEE i KEK przypominają, że historia chrześcijaństwa w Europie naznaczona jest bolesnymi okresami podziałów, wzajemnego potępienia, a nawet przemocy. Nawiązując do przygotowań do obchodów 500. rocznicy początku reformacji protestanckiej zaznaczają, że jest to okazja do przypomnienia trudnej przeszłości. „Pamiętać te wydarzenia i konfrontować się z historią to cenna okazją do odnowienia naszego zaangażowania, by uleczyć rany i przezwyciężyć podziały” – czytamy w przesłaniu.

Przypomniano o 45-letniej pracy i dialogu ekumenicznym Wspólnego Komitetu CCEE i KEK. „Jednoczy nas również współdzielenie cierpień i ziemskich radości. Nasza solidarność z Romami, nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i modlitwa o jedność ciała Chrystusa, są dodatkowo wzmocnieniem tejże współpracy” – napisano w przesłaniu.

Podkreślono, że wielokrotne kryzysy, z jakimi Europa i kraje z nią sąsiadujące muszą się mierzyć jednoczą jeszcze bardziej chrześcijan. „Wojny i konflikty, niepewność polityczna, migracja oraz wyzwania ekologiczne oraz materialne i duchowe ubóstwo, wpływają na życie każdego w Europie i poza nią. Z tych kryzysów, jednak wypływa także nadzieja. Razem możemy być świadkami miłości Chrystusa poprzez pojednanie, dzięki trosce o Stworzenie, solidarności z ubogimi i ochronę godności ludu Bożego” – czytamy w przesłaniu.

„Poprzez dialog pogłębiamy nasze wzajemne zrozumienie. Poprzez świadectwa i wspólne dzieła tworzymy mosty. Dzięki modlitwie uczymy się rozpoznawać dzieło Ducha Świętego. Droga, którą powinniśmy kroczyć nie zawsze zdaje się jasna i prosta, ale zachowujemy w sercu tę prawdę, według której `miłość Chrystusa przynagla nas’ ” – czytamy na zakończenie.

Konferencja Kościołów Europejskich (KEK) jednoczy 114 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich ze wszystkich krajów europejskich i 40 rad Kościołów narodowych i zrzeszonych organizacji. Utworzona w 1959 KEK ma biura w Brukseli i Strasburgu.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zawiera aktualnie 33 Konferencje Episkopatów Europy, reprezentowane przez swoich przewodniczących, arcybiskupów Luksemburga i Księstwa Monako, maronickiego arcybiskupa Cypru, biskupa Kiszyniowa (Republika Mołdawii), biskupa Eparchii Mukaczewo i administratora apostolskiego Estonii. Obecnie przewodniczącym jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui a wiceprzewodniczącymi: kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminster oraz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita Poznania. Sekretarzem generalnym CCEE jest ks. prałat Duarte da Cunha. Sekretariat ma swoją siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii.

Fot. PAP/Rafał Guz

Zobacz także
Wasze komentarze