Warszawa, 29.11.2016. Ministrowie spraw zagranicznych Grupy V4: Polski Witold Waszczykowski (2L), Wêgier Peter Szijjarto (2P), S³owacji Miroslav Lajcak (P) i Czech Lubomir Zaoralek (P) podczas powitania przed spotkaniem w Warszawie, 29 bm. Na zaproszenie Polski do Warszawy przyjechali przedstawiciele pañstw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, S³owacji i Wêgier, szeœciu krajów Ba³kanów Zachodnich, które aspiruj¹ do cz³onkostwa w UE – Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Boœni i Hercegowiny i Kosowa, oraz szeœciu unijnych s¹siadów regionu: Bu³garii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, S³owenii i W³och. £¹cznie w rozmowach przewidziano udzia³ oko³o stu osób z kilkunastu delegacji. G³ównym tematem rozmów maj¹ byæ „wyzwania, przed którymi stoi UE i kraje regionu”, m.in. nielegalne migracje, przestêpczoœæ zorganizowana, radykalizacja, terroryzm oraz zagro¿enia hybrydowe. (mr) PAP/Pawe³ Supernak ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W Warszawie rozmowy ministrów spraw zagranicznych V4***

W Warszawie rozmowy ministrów spraw zagranicznych V4

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Od spotkania ministrów SZ Grupy Wyszehradzkiej rozpoczęły się we wtorek rano w Warszawie rozmowy poświęcone współpracy UE z państwami Bałkanów Zachodnich i bezpieczeństwu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Do stolicy przyjedzie też szefowa unijnej dyplomacji Federika Mogherini.

Szefowie dyplomacji Polski, Czech, Słowacji i Węgier mają przyjąć wspólną deklarację w sprawie polityki rozszerzenia UE.

Po godz. 10 rano do spotkania dołączyć mają m.in. wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini, szefowie MSZ sześciu krajów Bałkanów Zachodnich, które aspirują do członkostwa w UE – Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, a także ministrowie sześciu unijnych sąsiadów regionu: Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Słowenii i Włoch. Łącznie w rozmowach na warszawskim stadionie Legii przewidziano udział ok. stu osób.

Tematami zorganizowanych z inicjatywy szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego rozmów mają być wyzwania, jakie stoją przed UE i jej sąsiadami z południowego wschodu m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, takie jak nielegalne migracje, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe.

Zgromadzeni w Warszawie ministrowie wraz z delegacjami wezmą udział w dwóch sesjach obrad plenarnych, moderowanych przez ministra Waszczykowskiego. Pierwsza poświęcona będzie wyzwaniom dla bezpieczeństwa w regionach Europy Środkowej i Bałkanów „w coraz mniej bezpiecznym świecie”. Podczas drugiej sesji dyskusja skupi się z kolei na problematyce sąsiedzkiego pojednania i współpracy regionalnej.

Po zakończeniu pierwszego panelu zaplanowano konferencję prasową z udziałem szefów MSZ państw wyszehradzkiej czwórki oraz Federiki Mogherini.

Obrady zwieńczyć ma natomiast seria spotkań bilateralnych pomiędzy szefem polskiej dyplomacji a zaproszonymi gośćmi.

1 lipca br. Polska objęła roczne przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej.

Zobacz także
Wasze komentarze