Rzym, W³ochy, 22.10.2016. Polska delegacja: marsza³ek Sejmu Marek Kuchciñski (L), marsza³ek Senatu Stanis³aw Karczewski (2L) z ¿on¹ Eliz¹ (3L), wicemarsza³ek Sejmu Ma³gorzata Kidawa-B³oñska (4L) wicemarsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz (4P), minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski (3P) i szefowa Kancelarii Prezydenta RP Ma³gorzata Sadurska (P) mszy œwiêtej w rzymskiej Bazylice œw. Paw³a za Murami, 22 bm. Do Wiecznego Miasta przyby³o kilka tysiêcy pielgrzymów z Polski, wraz z kilkudziesiêcioma polskimi biskupami i ponad 250 kap³anami. Narodowa pielgrzymka, zorganizowana w zwi¹zku z Rokiem Œwiêtym, jest dziêkczynieniem za wizytê papie¿a Franciszka w Polsce w lipcu i za 1050 lat obecnoœci chrzeœcijañstwa w naszym kraju. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Rzym: Minister Waszczykowski spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kard. Parolinem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Szef MSZ Witold Waszczykowski, który wziął udział w narodowej pielgrzymce Polaków do Watykanu, spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Tematem rozmowy – relacjonował szef MSZ – były m.in. wyzwania, jakie stoją przed Europą.

„Rozmawialiśmy o sytuacji międzynarodowej na świecie, o problemach, jakie są w Europie, o zewnętrznych wyzwaniach, jakie stoją wokół Europy, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i o kryzysie uchodźczym, o sytuacji wewnętrznej w Europie” – relacjonował. „To była bardzo ciekawa, bardzo owocna rozmowa, trwała ponad godzinę” – dodał szef MSZ.

Jak podał MSZ w sobotnim komunikacie, spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem było ważnym punktem wizyty szefa MSZ w Watykanie. „Rozmowy poświęcone były relacjom dwustronnym, w tym wizycie papieża Franciszka w Krakowie, jak również Światowym Dniom Młodzieży, których Polska była w tym roku gospodarzem” – podkreślono.

Podczas spotkania – poinformował MSZ – omówiono także aktualne zagadnienia polityczne na arenie międzynarodowej. „Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, także na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, m.in. na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, w tym także wolności religijnej oraz w zakresie walki z ubóstwem” – podkreślono w komunikacie.

Podczas wizyty w Watykanie szef MSZ wziął udział w audiencji z papieżem Franciszkiem oraz we mszy świętej odprawionej w sobotę, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II w Bazylice św. Pawła za Murami. W bazylice św. Piotra polska delegacja złożyła bukiet biało-czerwonych kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II.

W pielgrzymce wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu, liczni posłowie i senatorowie, a także wysocy przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Narodowa pielgrzymka jest dziękczynieniem za wizytę papieża Franciszka w Polsce i za 1050 lat chrześcijaństwa w naszym kraju.

PAP (akw/ sw/ hgt)

fot. PAP/Leszek Szymański

Rzym: Minister Waszczykowski spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kard. Parolinem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze