9 starożytnych chrześcijańskich symboli i ich ukryte znaczenia 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Starożytni chrześcijanie mieli wielki szacunek dla siły tkwiącej w symbolach. Tak wiele znaczeń ukrytych w jednym prostym znaku lub przedmiocie. Może potrzebujemy współcześnie przywrócenia niektórych z nich? 

Być może widziałeś już niektóre z nich i nie do końca zrozumiałeś ich znaczenie, a może niektórych z nich nie widziałeś wcale. Tak czy inaczej – korzystaj! 

 Staurogram / Tau-Rho 

Staurogram nazywany również Tau-Rho składa się z połączonych greckich liter tau (T) i rho (P) i używany był przez pierwszych chrześcijan jako skrót od greckiego słowa σταυρός oznaczającego krzyż. 

Litery mogą mieć również głębsze znaczenie. Tau może symbolizować sam krzyż. Rho z kolei posiada numeryczną wartość 100, co może być odwzorowaniem greckiego słowa oznaczającego wołanie o pomoc (również mającego numeryczną wartość 100) lub odniesieniem do Abrahama, ponieważ spłodził on Izaaka w wieku stu lat. 

 2 Paw 

Starożytni Grecy wierzyli, że ciało pawi nie rozkłada się po śmierci, stały się więc one symbolem nieśmiertelności. Pierwsi chrześcijanie przejęli ten symbol jako odwzorowanie wiecznego życia z Bogiem w niebie, dlatego był też często przestawiany z Drzewem Życia. 

 3 Pelikan 

Średniowieczni Europejczycy wierzyli, że pelikany troszczą się o swoje młode do tego stopnia, że gdy nie ma pożywienia potrafią ranić siebie i pozwalać młodym pić swoją krew. Naturalną koleją rzeczy stały się one symbolem Eucharystii oraz pasji Chrystusa, który przez swoją krew odkupił nasze grzechy. 

 Ichthys 

Ichthys jest greckim słowem oznaczającym rybę i był jednym z najważniejszych symboli pierwszych chrześcijan. Ryba nie tylko przypominała kilka z cudów Jezusa, był to również akronim od greckiego wyrażenia Iēsous Christos Theou Hyios Sōtēr, co oznacza „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”. 

 5 Alfa i Omega 

W Apokalipsie św. Jana Jezus mówi: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” (Ap 22,13) Alfa jest pierwszą literą greckiego alfabetu, omega ostatnią. Zestawienie ich razem symbolizuje wieczność Chrystusa jako Syna Bożego. 

 Chryzmon 

Chryzmon zwany również Chi-Rho jest skrzyżowaniem dwóch greckich liter: chi (X) i rho (P), które są dwiema pierwszymi literami słowa Chrystus. Złączone razem rezprezentują zatem Jezusa. 

 7 Monogram IH 

Monogram IH zawiera greckie litery iota (I) oraz eta (H), które są dwiema pierwszymi literami dla słowa „Jezus” w grece i jako takie były skrótem dla imienia Jezus. 

 8 Monogram IX 

Monogram IX zawiera greckie litery iota (I) oraz chi (X). Iota była pierwszą literą greckiego słowa „Jezus”, a chi pierwszą literą słowa Chrystus. Złączone razem oznaczały właśnie Jezusa Chrystusa. 

 9 Kotwica

W starożytnym świecie kotwica symbolizowała bezpieczeństwo. Autor Listu do Hebrajczyków dostosował ten symbol do nadziei, jaką chrześcijanie pokładają w Chrystusie: „Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.” (Hbr 6,19-20) 

 

Źródło: ChurchPOP 

Zobacz także
Wasze komentarze