Lublin, 29.03.2017. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Jaros³aw Gowin (P), rzecznik prasowy KUL Lidia Jasku³a (L) oraz rektor KUL ks. prof. Antoni Dêbiñski (C) podczas konferencji prasowej w Lublinie, 29 bm. Wicepremier wzi¹³ udzia³ w konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskona³oœæ edukacji akademickiej – jak przeorientowaæ uczelnie na jakoœæ kszta³cenia” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. (kru) PAP/Wojciech Pacewicz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Gowin: mamy do czynienia z deprecjacj¹ tytu³u magistra***

KUL: minister nauki i szkolnictwa wyższego gościem Narodowego Kongresu Nauki

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W środę, 29 marca na KUL rozpoczęła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Głównym gościem spotkania był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 

Podczas swojego wystąpienia skupił się na ukazaniu roli procesów projakościowych w zamierzeniach reformatorskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

„Żeby nauczyciele akademiccy mogli skoncentrować się na kształceniu studentów, poświęcić się badaniom, konieczne jest odbiurokratyzowanie uczelni” – podkreślił Jarosław Gowin.

Wicepremier zwrócił uwagę na podstawowy dla reformy szkolnictwa wyższego fakt, że pracodawcy nie oczekują już od uczelni przygotowywania pracowników jedynie pod kątem konkretnej dziedziny. O wiele bardziej ceniona na rynku pracy jest elastyczność i wiedza ogólna. Pomagają one w zmianie, ciągłym poszerzaniu oraz doskonaleniu kompetencji. U potencjalnych pracowników nacisk jest położony na umiejętność pracy zespołowej oraz kreatywne myślenie. Według ministra to właśnie te wytyczne powinny być kluczowe w procesie kształcenia, ponieważ dostosowanie się do nich gwarantuje sukces na rynku pracy.

Podkreślił jednak, że skupienie się na aspekcie pragmatycznym nie oznacza odejścia od przyswajania wiedzy w sposób tradycyjny. Nie umniejsza to również roli ogólnej erudycji, którą powinno rozwijać się podczas całego procesu kształcenia.

Jarosław Gowin jest doktorem nauk politycznych. Był współtwórcą i wieloletnim rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

foto. PAP/Wojciech Pacewicz

Zobacz także
Wasze komentarze