£ódŸ, 21.01.2017. Arcybiskup Marek Jêdraszewski podczas mszy dziêkczynnej za jego pos³ugê w archidiecezji ³ódzkiej, 21 bm. w ³ódzkiej bazylice archikatedralnej. Abp Jêdraszewski podczas ingresu do katedry na Wawelu obejmie 28 bm. urz¹d metropolity krakowskiego. Abp Jêdraszewski by³ metropolit¹ ³ódzkim przez cztery lata. W grudniu 2016 r. zosta³ mianowany przez papie¿a Franciszka nowym metropolit¹ krakowskim. Na tym stanowisku zast¹pi kard. Stanis³awa Dziwisza, który po ukoñczeniu 75 lat przechodzi na emeryturê. (mr) PAP/Grzegorz Micha³owski

Pierwsze chwile abp. Jędraszewskiego w Krakowie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W poniedziałek wieczorem do Domu Arcybiskupów Krakowskich przybył nowy metropolita krakowski. Swój pobyt na ul. Franciszkańskiej 3 abp Marek Jędraszewski rozpoczął od chwili cichej modlitwy w biskupiej kaplicy.

Jak poinformował rzecznik archidiecezji krakowskiej, ks. Piotr Studnicki, abp Jędraszewski spotkał się też w sali Okna Papieskiego z pracownikami kurii. Metropolitę powitał biskup pomocniczy Jan Szkodoń, który życzył hierarsze, by czuł się w Krakowie jak u siebie.

„Arcybiskup był wyraźnie wzruszony. W krótkim przemówieniu podziękował za serdeczne przywitanie oraz udzielił zebranym błogosławieństwa” – opisał ks. Studnicki. Dodał, że w ciągu najbliższych dni metropolita zajmie się rozpakowywaniem książek i rzeczy osobistych oraz przygotowaniem do sobotniej uroczystości objęcia przez niego diecezji.

Już jutro abp. Jędraszewski spotka się oficjalnie z władzami – prezydentem miasta, Jackiem Majchrowskim, wojewodą małopolskim, Józefem Pilchem i marszałkiem województwa, Jackiem Krupą. Na środę zaplanowane jest spotkanie z biskupami pomocniczymi oraz konferencja prasowa, w której nowy metropolita weźmie udział wspólnie z kard. Stanisławem Dziwiszem.

Kanoniczne objęcie urzędu metropolity oraz ingres do katedry wawelskiej będzie mieć miejsce w najbliższą sobotę o godz. 11.00. Następnego dnia nowy metropolita krakowski będzie przewodniczył porannej Mszy św. dla chorych w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Później poprzez łącza telewizyjne wystąpi w programie „Między ziemią a niebem”. W niedzielę po południu weźmie także udział w zakończeniu krakowskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

foto. PAP/Grzegorz Michałowski

Pierwsze chwile abp. Jędraszewskiego w Krakowie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze