Warszawa, 28.03.2017. Premierzy pañstw Grupy Wyszehradzkiej: Polski – Beata Szyd³o (2P), Czech – Bohuslav Sobotka (L), Wêgier – Viktor Orban (2L) i S³owacji – Robert Fico (P) podczas debaty „Wspó³praca w regionie na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki” w trakcie Kongresu Innowatorów Europy Œrodkowo-Wschodniej „Central Eastern Europe Innovators Summit”, 28 bm. na terenie warszawskich wyœcigów konnych S³u¿ewiec. W trakcie kongresu, w którym biora udzia³ premierzy pañstw Grupy Wyszehradzkiej prezentuj¹ siê start-upy z pañstw V4 oraz ma zostaæ podpisana „Deklaracja Warszawska”. G³ównym organizatorem wydarzenia jest Polski Fundusz Rozwoju. (zuz) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W Warszawie rozpocz¹³ siê Kongres Innowatorów towarzysz¹cy szczytowi V4***

Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską.

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali we wtorek podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Deklarację Warszawską. Zobowiązali się w niej do pomocy dla startupów, wsparcia konkurencyjności czy transformacji cyfrowej w krajach V4.

Jak czytamy w Deklaracji Warszawskiej, sygnatariusze tego dokumentu, czyli premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej, zobowiązują się m.in. do zacieśniania współpracy dotyczącej badań, technologii, innowacji i transformacji cyfrowej krajów regionu, w szczególności poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych. W dokumencie położono też nacisk na współpracę, której celem jest osiągnięcie przez region V4 przewagi konkurencyjnej w przygotowaniach do uruchamiania usług mobilnych nowej generacji (5G). Podkreślono wagę startupów. Mają one otrzymać pomoc, w tym m.in. wsparcie kapitałowe, by mogły przekształcać się w konkurencyjne firmy. Zobowiązano się też 

„do podejmowania wspólnych wysiłków w celu promocji innowacyjnych startupów z krajów Grupy Wyszehradzkiej na arenie międzynarodowej”. 

Sygnatariusze Deklaracji dostrzegają konieczność wspierania na poziomie regionalnymi i ogólnokrajowym programów, których celem jest rozwój umiejętności cyfrowych obywateli, niezależnie od poziomu wykształcenia. 

W Warszawie od 27 marca do 28 marca 2017 r. odbywa się Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej „Central Eastern Europe Innovators Summit” z udziałem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W jego trakcie zostaną zaprezentowane startupy z państw V4. 

Głównym organizatorem Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej jest Polski Fundusz Rozwoju. 

Na Kongres zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, startupów i organizacji pozarządowych.

foto. PAP/Radek Pietruszka

Zobacz także
Wasze komentarze