Program „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rusza piąta edycja programu edukacyjnego pt. „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem jest promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Placówki oświatowe mogą zgłosić swój udział w programie do 2 października br. Projekt stanowi integralną część wieloletniego projektu „Oblicza dialogu”. Jego zadaniem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu brzmi: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.

– Proponowany projekt ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez jego uczestników – powiedziała Barbara Munk z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, koordynatorka projektu. Stanowi on kontynuację procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Zdaniem organizatorów najważniejszym założeniem edukacyjnym projektu jest budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak sztuka sakralna, budownictwo sakralne, czy celebracja świąt w różnych kulturach i religiach. A także poznanie obrzędów religijnych różnych wyznań oraz nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Zdjęcie: Dzieci uczestniczące w poprzednich edycja (fot: „Oblicza dialogu”)

Miesiące pracy, nauki i doświadczenia
Realizacja każdej edycji projektu odbywa się w terminie październik – maj każdego kolejnego roku szkolnego. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela-koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. W ramach danej edycji programu uczniowie poszukują i gromadzą opracowania dotyczące głównego tematu, systematycznie prowadzą stronę internetową według zaproponowanej tematyki. Młodzi ludzie uczestniczą także w wystawach, konferencjach, warsztatach oraz pokazach związanych z tematyką wielokulturowości. Ich zadaniem jest także organizacja przynajmniej trzech przedsięwzięć na terenie własnej placówki. W takcie trwania każdej edycji projektu uczniowie mogą korzystać także z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego.

Każda edycja programu kończy się przyznaniem szkole certyfikatu „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Do tej pory wyróżnionych zostało 67 placówek oświatowych z całej Polski oraz jedna polonijna z Wilna. Program przygotowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wpisuje się w realizację głównego założenia instytucji jakim jest zachowywanie i promowanie dziedzictwa i dialogu między religiami, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II.

Zobacz także
Wasze komentarze