fot. unsplash

Modlitwa za naszą ziemię

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Jan Paweł II 40 lat temu ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. W dniu dzisiejszym Kościół w Polsce przeżywa Niedzielę Św. Franciszka. Pomódl się modlitwami przygotowanymi przez papieża Franciszka, żeby żyło nam się lepiej.

Celem tej inicjatywy (Niedzieli św. Franciszka) jest przypomnienie nam wszystkim, że troska o świat stworzony jest konsekwencją naszej wiary i zobowiązaniem, jakie stawia nam Ewangelia Jezusa Chrystusa. Troskę tę musimy okazywać na różnych płaszczyznach, poprzez czyny i postawy godne chrześcijanina. Jednak najpiękniejszym darem, jaki może złożyć człowiek wierzący, jest modlitwa – powierzenie Bogu tych wszystkich spraw, których nie rozwiążemy własnymi siłami.  

modlitwa refleksja

fot. unsplash

Modlitwy, które napisał papież Franciszek encyklice Laudato si’. 

Modlitwa za naszą ziemię 

Wszechmogący Boże, 
który jesteś w całym wszechświecie 
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, 
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, 
ześlij na nas moc swojej miłości, 
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. 
Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry 
i nikomu nie wyrządzali krzywdy. 
Boże ubogich, 
pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, 
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. 
Ulecz nasze życie, 
byśmy strzegli świata, a nie łupili go, 
byśmy rozsiewali piękno, 
a nie skażenie i zniszczenie. 
Dotknij serc 
tych, którzy szukają jedynie zysków 
kosztem ubogich i ziemi. 
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, 
kontemplowania w zadziwieniu, 
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni 
z każdym stworzeniem 
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości. 
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. 
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach 
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem 

Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, 
które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. 
Twoje są i pełne są Twojej obecności 
i Twojej czułości. 
Pochwalony bądź, Panie! 

Jezu, Synu Boży,  
wszystko przez Ciebie zostało stworzone. 
Kształtowałeś się w łonie Maryi, 
stałeś się częścią tej ziemi 
i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. 
Dziś żyjesz w każdym stworzeniu 
w Twojej chwale Zmartwychwstałego. 
Pochwalony bądź, Panie! 

Duchu Święty, który swoim światłem 
kierujesz światem ku miłości Ojca 
i towarzyszysz jękom stworzenia, 
Ty żyjesz także w naszych sercach, 
by nas pobudzać ku dobru. 
Pochwalony bądź, Panie! 

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, 
naucz nas kontemplowania Ciebie 
w pięknie wszechświata, 
gdzie wszystko mówi nam o Tobie. 
Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność 
za każdą istotę, którą stworzyłeś. 
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi 
ze wszystkim, co istnieje. 
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie 
jako narzędzie Twojej miłości 
dla wszystkich istot tej ziemi, 
bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. 
Oświeć posiadających władzę i pieniądze, 
aby nie popadli w grzech obojętności, 
aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych 
i opiekowali się światem, w którym żyjemy. 
Ubodzy i ziemia wołają: 
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, 
abyśmy chronili wszelkie życie, 
przygotowali lepszą przyszłość, 
aby nadeszło Twoje Królestwo 
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. 
Pochwalony bądź, Panie! 
Amen. 

Zobacz także
Wasze komentarze