Kraków, 14.11.2016. Ekipa przeprowadzaj¹ca ekshumacjê wchodzi do krypty pod Wie¿¹ Srebrnych Dzwonów na Wawelu, 14 bm. Dzisiaj, po po³udniu odbêdzie siê ekshumacja cia³ pary prezydenckiej – pierwsza z kilkudziesiêciu zaplanowanych w ca³ym kraju w ramach prowadzonego przez Prokuraturê Krajow¹ œledztwa dot. katastrofy smoleñskiej. Zlecon¹ przez prokuraturê sekcjê zw³ok i pobranie próbek do badañ laboratoryjnych w pomieszczeniach udostêpnionych przez Zak³adu Medycy S¹dowej UJ Collegium Medicum ma przeprowadziæ miêdzynarodowy 14-osobowy zespó³ ekspertów. Ponowne z³o¿enie trumny w sarkofagu planowane jest na 18 bm., jeœli do tego czasu wykonane zostan¹ wszystkie zaplanowane przez prokuraturê czynnoœci. (zuz/cat) PAP/Jacek Bednarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W poniedzia³ek ekshumacja pary prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyñskich***

Kraków: rozpoczęto przygotowania do ekshumacji Lecha i Marii Kaczyńskich

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie rozpoczęły się w poniedziałek po południu przygotowania do ekshumacji ciał pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Będzie to pierwsza z 83 ekshumacji zapowiedzianych przez prowadzącą śledztwo w sprawie katastrofy Prokuraturę Krajową.

Po godz. 17, po zamknięciu Wzgórza Wawelskiego dla turystów, prace rozpoczęły ekipy techniczne, w tym kamieniarzy, zabezpieczających kryptę Katedry na Wawelu i przygotowujących się do otwarcia znajdującego się tam sarkofagu. Na wzgórze wjechała straż pożarna i karetka pogotowia.

Przy otwarciu sarkofagu, poza przedstawicielami prokuratury i biegłymi, będą obecni duchowni oraz członkowie najbliższej rodziny pary prezydenckiej: Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska. Ma być też obecny przedstawiciel podkomisji, którą MON powołało do ponownego zbadania tej katastrofy.

Ekipa techniczna wyznaczona przez prokuraturę zdemontuje jedną z bocznych ścian sarkofagu. Po wyjęciu z niego trumien odmówiona zostanie modlitwa za zmarłych, którą poprowadzą proboszcz katedry na Wawelu ks. prałat Zdzisław Sochacki i członek Kapituły Katedralnej ks. Jacek Urban.

Wcześniej zabezpieczone zostaną tablica z nazwiskami ofiar katastrofy smoleńskiej i znajdujący się w sąsiedniej krypcie grobowiec Józefa Piłsudskiego. Czynności w krypcie mają potrwać ok. 2-3 godzin.

Wydobyte z grobowca trumny zostaną przewiezione do pomieszczeń udostępnionych do badań przez Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadzi tomografię komputerową, sekcję zwłok i pobierze próbki do dalszych badań laboratoryjnych. Jednym z celów sekcji będzie także określenie, w jaki sposób były przeprowadzone poprzednie sekcje, co wówczas sprawdzono, a co zostało pominięte.

Jak informowała Prokuratura Krajowa ekshumacje 83 ofiar katastrofy smoleńskiej są niezbędne wobec popełnionych wcześniej błędów. Chodzi m.in. o możliwą zmianę szczątków ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. i nieprawidłowości w opisie stwierdzonych obrażeń w dokumentacji sporządzonej przez stronę rosyjską. Do końca roku prokuratura zaplanowała przeprowadzenie 10 ekshumacji, a zakończenie wszystkich jesienią lub zimą 2017 r.

foto. PAP/Jacek Bednarczyk

Kraków: rozpoczęto przygotowania do ekshumacji Lecha i Marii Kaczyńskich
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze