Polacy za powrotem Mszy trydenckiej

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Gdyby Msza św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go (popularnie zwana mszą trydencką) była odprawiana w zwykłych parafiach, to 30% polskich katolików by w nich uczestniczyło  —  wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez pallotyński Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go.

W maju i czerw­cu Insty­tut pro­wa­dzo­ny przez księży pal­lo­ty­nów prze­pro­wa­dził son­daż wśród repre­zen­ta­tyw­nej gru­py 635 katoli­ków zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła. 93,6% jego uczest­ni­ków zade­kla­ro­wa­ło, że uczest­ni­czy we Mszach św. we wszyst­kie nie­dzie­le i świę­ta, a 5,8% — w nie­mal wszyst­kie.

89,5% respon­den­tów wie­dzia­ło o wyda­niu przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI motu pro­prio „Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, przy­po­mi­na­ją­ce­go, że ryt rzym­ski posia­da dwie for­my: zwy­czaj­ną („nowa” Msza wg msza­łu bł. Paw­ła VI) i nad­zwy­czaj­ną (po łaci­nie, z kapła­nem zwró­co­nym do taber­na­ku­lum, popu­lar­nie zwa­na try­denc­ką), a tyl­ko 6,9% o tym nie wie­dzia­ło.

Gdy­by Msza „try­denc­ka” była spra­wo­wa­na w ich para­fii, 29% respon­den­tów son­da­żu uczest­ni­czy­ło­by w niej co tydzień, a połowa od cza­su do cza­su. Tyl­ko 15% w ogó­le nie chcia­ło­by brać w niej udzia­łu. W pyta­niu wie­lo­krot­ne­go wybo­ru doty­czą­cym oso­bi­stej opi­nii nt. Mszy św. w for­mie nad­zwy­czaj­nej połowa badanych wybra­ła odpo­wiedź, że jest ona wyra­zem wier­no­ści wobec tra­dy­cji Kościo­ła, 37% uzna­ło ją za coś nor­mal­ne­go, 17,6% stwier­dzi­ło, że nie odpo­wia­da ona dzi­siej­szej kul­tu­rze, a 4%, że jest czymś dzi­wacz­nym.

Wyniki tych badań zostały ostatnio przedstawione w Licheniu na warsz­ta­tach litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di”. Dotych­czas takie son­da­że przeprowadzono także we Fran­cji, Niem­czech, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii, Wło­szech, Por­tu­ga­lii i Szwaj­ca­rii. W poszcze­gól­nych kra­jach wyni­ki nie­co się róż­nią, ale ich ogól­ny wydźwięk jest podob­ny: jedy­nie 1/5­­ czy 1/6 czyn­nych kato­li­ków nie jest w ogó­le zain­te­re­so­wa­na Mszą św. try­denc­ką, a ponad poło­wa chcia­ła­by w niej czę­sto lub cza­sa­mi uczest­ni­czyć.

Polacy za powrotem Mszy trydenckiej
4.6 (76%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze