Warszawa, 20.07.2017. Pos³owie po g³osowaniu w Sejmie, 20 bm. Sejm uchwali³ now¹ ustawê o S¹dzie Najwy¿szym, która przewiduje m.in. mo¿liwoœæ przeniesienia obecnych sêdziów SN w stan spoczynku. Teraz ustawa trafi do Senatu. Za ustaw¹ g³osowa³o 235 pos³ów, przeciw by³o 192 zaœ 23 wstrzyma³o siê od g³osu. (nlat) PAP/Jacek Turczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Sejm uchwali³ now¹ ustawê o S¹dzie Najwy¿szym***

Ustawia o Sądzie Najwyższym przyjęta

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sejm uchwalił w czwartek nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in. możliwość przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 192 zaś 23 wstrzymało się od głosu. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie trzech nowych Izb SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Posłowie wprowadzili ponad 30 poprawek PiS, które wnoszą do ustawy o SN m.in. propozycje zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Poprawki te – wzmacniają kompetencje głowy państwa i wprowadzają przepis, że Sejm będzie wybierał sędziów członków KRS większością 3/5 głosów.

Fot. PAP/Jacek Turczyk

Inna poprawka – uwzględniająca wniosek prezydenta Andrzeja Dudy – zakłada, iż o tym, kto spośród obecnych sędziów pozostanie w SN po uchwaleniu nowej ustawy ostatecznie zdecyduje prezydent, a nie – jak pierwotnie proponowano – minister sprawiedliwości. Zgodnie ze zmodyfikowanym przepisem „z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie Sądu Najwyższego, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, zostają przeniesieni w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów, których pozostanie w stanie czynnym zostało zatwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Kolejna poprawka przewiduje, że regulamin SN będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Poprawką wydłużono też vacatio legis ustawy z 14 do 30 dni. Odrzuconych zostało natomiast ponad 1,3 tys. poprawek wszystkich klubów opozycyjnych: PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz’15. 

Fot. PAP/Jacek Turczyk

Ustawia o Sądzie Najwyższym przyjęta
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze