Ja³ówka, 07.10.2017. Wierni z parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Ja³ówce blisko granicy z Bia³orusi¹ podczas modlitwy ró¿añcowej w pobli¿u granicy pañstwa. W kilkuset koœcio³ach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze¿ach Polski wierni zgromadzili siê, 7 bm. aby wzi¹æ udzia³ w modlitwie ró¿añcowej o pokój dla Polski i ca³ego œwiata. „Ró¿aniec do granic” jest kontynuacj¹ ubieg³orocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze. Tegoroczna modlitwa ró¿añcowa odbêdzie siê, po wczeœniej odprawionych mszach œwiêtych, w tak zwanych „strefach modlitw” – w górach, na pla¿ach Ba³tyku, przygranicznych lasach, a tak¿e na czterech polskich lotniskach. (cat) PAP/Artur Reszko

Biskupi Europy wzywają do modlitw o pokój i ratowanie życia w Ziemi Świętej

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Strzec życia ludzkiego za wszelką cenę – tak zatytułowało swój apel o pokój w Ziemi Świętej kierownictwo Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Dokument z 16 maja, podpisany przez kard. Angelo Bagnasco – przewodniczącego organizacji i jego dwóch zastępców: kard. Vincenta Nicholsa i abp. Stanisława Gądeckiego w sobotę 19 maja, wzywa do wspólnych modlitw „o pokój i w obronie życia za wszelką cenę”.

Apel solidaryzuje się z tamtejszymi chrześcijanami, ubolewającymi nad „kolejnym wybuchem nienawiści i przemocy, która ponownie splamiła krwią Ziemię Świętą”. Powitano także z zadowoleniem wezwanie administratora apostolskiego Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy abp. Pierbattisty Pizzaballi do modlitwy o pokój w tym regionie.

„Tym samym Prezydium CCEE, dając wyraz przekonaniu, że pokój i życie ludzkie są dobrami niepodważalnymi oraz ponad wszelkimi interesami narodowymi i międzynarodowymi, zaprasza wspólnoty i pojedyncze osoby, również w Europie, do włączenia się w modlitwę Kościoła jerozolimskiego przez medytację oraz modlitwę o pokój i w obronie życia ludzkiego za wszelką cenę, w sobotę 19 maja, w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego” – stwierdza apel trzech przywódców CCEE.

Rada Konferencji Biskupich Europy powstała w 1971 i obecnie skupia 33 krajowe episkopaty z naszej części świata, reprezentowane w niej przez swych przewodniczących oraz arcybiskupów Luksemburga i Monako, maronickiego arcybiskupa Cypru, biskupów – Kiszyniowa (Mołdawia) i greckokatolickiego Mukaczewa z Ukrainy, a także administratora spostolskiego Estonii. Przewodniczącym CCEE jest obecnie kard. Angelo Bagnasco z Włoch a dwoma jego zastępcami są kard. Vincent Nichols z Anglii i Walii oraz abp Stanisław Gądecki z Polski. Sekretarzem generalnym Rady jest ks. Duarte da Cunha z Portugalii. Stała siedziba organizacji mieści się w St. Gallen w Szwajcarii.

Biskupi Europy wzywają do modlitw o pokój i ratowanie życia w Ziemi Świętej
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze