Nowe Miasto nad Pilic¹, 04.06.2017. Prezydent Andrzej Duda (C) wraz z ma³¿onk¹ Agat¹ Kornhauser-Dud¹ (P) wziêli udzia³, 4 bm. w niedzielnym VII Festynie Rodzinnym „Spotkanie z B³ogos³awionym” w Nowym Mieœcie nad Pilic¹. Festyn odby³ siê w ogrodach klasztornych przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Od 2001 r. mieœci siê tu sanktuarium b³. Honorata KoŸmiñskiego, polskiego kapucyna, za³o¿yciela wielu zgromadzeñ zakonnych. Honorat KoŸmiñski w 1846 r. za udzia³ w konspiracji antyrosyjskiej zosta³ osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po opuszczeniu wiêzienia ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, prze¿y³ nawrócenie i zacz¹³ prowadziæ ascetyczne ¿ycie. W 1848 r. wst¹pi³ do zakonu kapucynów, gdzie z³o¿y³ œluby. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok 2017 Rokiem Honorata KoŸmiñskiego. (cat) PAP/Piotr Polak ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Para prezydencka na festynie w Nowym Mieœcie nad Pilic¹***

Prezydent uważa, że rodzina to największa wartość

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wsparcie rodziny to działanie, które prezydent Andrzej Duda stawia bardzo wysoko; uważa on, że rodzina stanowi najwyższą wartość i musi otrzymywać wszechstronne wsparcie.

W poniedziałek na konferencji prasowej szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska podkreśliła, że prezydent zaangażował się w powstanie i wdrożenie ustawy ustanawiającej program „Rodzina 500 plus”. „Pan prezydent podziękował pani premier i pani minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej za zrealizowanie wielkiego zobowiązania, za które również czuł się odpowiedzialny” – powiedziała Szymańska. Jak podkreśliła, inicjatywą prezydenta była nowelizacja ustawy dotyczącej programu Rodzina 500 plus. Zmiany zmierzały do tego, aby fakt uzyskiwania świadczenia nie mógł być powodem obniżenia alimentów.

Szymańska dodała, że w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium dotyczące monitoringu i pierwszych skutków obowiązywania tego programu. „Wsparcie rodziny jest działaniem, które pan prezydent stawia bardzo wysoko. Uważa, że rodzina stanowi najwyższą wartość i musi otrzymywać wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczpospolitej” – powiedziała Szymańska.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Prezydent uważa, że rodzina to największa wartość
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze