Bia³ystok, 20.01.2017. S³u¿by miejskie zas³oni³y 20 bm. antysemicki napis na muralu znajduj¹cym siê na kamienicy w centrum Bia³egostoku. Chodzi o zmienion¹ przez nieznanego sprawcê treœæ cytatu ze s³ów papie¿a Jana Paw³a II. Sprawê wyjaœnia policja. Na muralu znajduje siê cytat ze s³ów papie¿a Jana Paw³a II: „Rasizm jest zaprzeczeniem najg³êbszej to¿samoœci istoty ludzkiej”. Nieznany sprawca na s³owie „rasizm” napisa³ jasn¹ farb¹ s³owo „¯yd”, zmieniaj¹c sens s³ów papie¿a i nadaj¹c im wydŸwiêk rasistowski i antysemicki. (mr) PAP/Artur Reszko ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Bia³ystok/ Zas³oniêto czêœæ muralu, gdzie s³owom papie¿a nadano antysemicki charakter***

Zasłonięto część muralu, gdzie słowom papieża nadano antysemicki charakter

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Służby miejskie zasłoniły w piątek antysemicki napis na muralu znajdującym się na kamienicy w centrum Białegostoku. Chodzi o zmienioną przez nieznanego sprawcę treść cytatu ze słów papieża Jana Pawła II. Sprawę wyjaśnia policja.

Na muralu znajduje się cytat ze słów papieża Jana Pawła II: „Rasizm jest zaprzeczeniem najgłębszej tożsamości istoty ludzkiej”. Nieznany sprawca na słowie „rasizm” napisał jasną farbą słowo „Żyd”, zmieniając sens słów papieża i nadając im wydźwięk rasistowski i antysemicki.

To słowa Jana Pawła II wypowiedziane, 31 października 1997 roku podczas zorganizowanego w Watykanie sympozjum poświęconego korzeniom antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim. Papież podkreślał, że antysemityzm nie ma żadnego usprawiedliwienia i zasługuje na absolutne potępienie.

„Rasizm jest zaprzeczeniem najgłębszej tożsamości istoty ludzkiej, która jest osobą stworzoną na wzór i podobieństwo Boga” – powiedział wtedy Jan Paweł II.

Napis, który jest częścią tego cytatu, umieszczony został w formie muralu na kamienicy należącej do Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Budynek jest w złym stanie technicznym, nie jest użytkowany.

Zawiadomienie w sprawie zniszczenia wpłynęło do straży miejskiej od przedstawicielki nieformalnej grupy „Normalny Białystok”, kiedy na portalach społecznościowych pojawiło się zdjęcie napisu. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Straży Miejskiej w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz, kiedy okazało się, iż nie chodzi jedynie o zniszczenie mienia, ale o podejrzenie popełnienia przestępstwa na tle rasistowskim, poinformowana została policja. Ta bada sprawę.

W piątek umieszczone na muralu słowo „Żyd” zostało zasłonięte. Rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk powiedziała PAP, że zniszczenie ma być usunięte. Podkreśliła, że miastu zależy na tym, by pierwotna treść słów papieża na muralu została zachowana.

Gdyby w trakcie zmywania napisu mural został uszkodzony, ma być naprawiony. Mirończuk dodała, że magistrat szuka autora muralu.

Fot. PAP/Artur Reszko 

Zasłonięto część muralu, gdzie słowom papieża nadano antysemicki charakter
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze