Warszawa, 04.01.2017. Dyrektor ISKK ks. dr Wojciech Sad³oñ (P), dr S³awomir Mandes (L) z UW oraz rzecznik KEP ks. Pawe³ Rytel-Adrianik (C) podczas konferencji prasowej „Znaki czasu Koœcio³a w Polsce A.D. 2017” prezentuj¹cej badania Instytutu Statystyki Koœcio³a Katolickiego nt. religijnoœci Polaków, 4 bm. w sekretariacie KEP w Warszawie. Prezentowane badania ukazuj¹ stan oraz kondycjê instytucji koœcielnych w Polsce oraz poziom religijnoœci Polaków. Oprócz corocznych badañ dotycz¹cych liczby parafii, udzielonych sakramentów oraz wskaŸników praktyk niedzielnych Polaków, prezentowane s¹ te¿ dane dotycz¹ce kultu maryjnego w Polsce oraz zaanga¿owania œwieckich w ¿ycie parafialne. (zuz) PAP/Tomasz Gzell

Kościół ważny dla coraz większej liczby Polaków

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Blisko 40 proc. Polaków uczestniczyło w 2015 r. w mszach świętych; 17 proc. przystępowało do komunii św. To nieco więcej niż rok wcześniej – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Ich wyniki przedstawiono w środę na konferencji w episkopacie.

Jak wynika z badań ISKK, odsetek Polaków uczestniczących w Mszach św. wzrósł z 39,1 proc. w 2014 r. do 39,8 proc. w 2015 r. Wzrósł też odsetek osób przystępujących do komunii św. – z 16,3 proc. do 17 proc.

Z badań wynika także, że w 2015 r. udzielono 369 tys. sakramentów chrztu św., 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów pierwszej komunii św. oraz 134 tys. sakramentów małżeństwa.

Dla porównania, w 2014 r. udzielono ok. 370 tys. sakramentów chrztu, ponad 310 tys. sakramentów bierzmowania, ponad 210 tys. dzieci przystąpiło do pierwszej komunii i udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa.

Polska posiada jedną z najlepiej ukształtowanych sieci parafialnych w całym katolickim świecie. Udział parafii zakonnych jest względnie stabilny od 1972 roku i stanowi około 7%. W roku 2015 na terenie parafii katolickich w Polsce mieszkało 35,5 mln osób, w tym 32,7 mln katolików (92% katolików).

Udzielanie sakramentów w parafiach ma charakter masowy. W 2015 udzielono 369 tys. sakramentów chrztu św., 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów I Komunii św. oraz 134 tys. sakramentów małżeństwa.

W 2015 r. na terenie parafii katolickich w Polsce mieszkało 35,5 mln osób, w tym 32,7 mln katolików (92 proc.). Zaangażowanych duszpastersko księży w parafiach katolickich było 20,8 tys., natomiast sióstr zakonnych pracujących w parafiach – ponad 7 tys.

Stały wzrost liczby parafii oraz liczby księży, a także nieznaczny spadek liczby wiernych odnotowany w ostatnim dwudziestoleciu wpłynął na średnią liczbę wiernych w parafiach oraz liczbę wiernych przypadających na jednego księdza – podkreślają autorzy badań.

W 1991 r. wskaźniki te kształtowały się na poziomie: 4 tys. katolików w parafii i 1,5 tys. katolików na jednego księdza, natomiast w tej chwili wynoszą one kolejno: 3,2 tys. i 1,1 tys. Jednocześnie – jak podkreślono w raporcie ISKK – obserwujemy wyraźny spadek powołań, co w przyszłości skutkować może odwróceniem się tej tendencji.

Jak w poprzednich latach, największy odsetek uczestnictwa w Mszach św. odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,5%), rzeszowskiej (64,3%) i przemyskiej (58,5%), a ponad pięćdziesięcioprocentową frekwencją może się poszczycić jeszcze archidiecezja krakowska (52,2%). We wszystkich z nich – z wyjątkiem jednoprocentowego spadku w przemyskiej – odnotowano lekki wzrost przychodzących na niedzielną Eucharystię.

Co ciekawe, wzrost uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. – choć nieznaczny, ale zauważalny – dokonał się w diecezjach od lat charakteryzujących się najniższym odsetkiem osób przychodzących do kościoła: łódzkiej (z 24,8% do 26,6%), szczecińsko-kamieńskiej (z 24,9% do 26%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (z 25,8% do 26,2%).

Na środowej konferencji zaprezentowano też dane dotyczące zaangażowania świeckich w życie parafialne.

„O kształcie polskiego katolicyzmu decyduje religijna aktywność świeckich, która stanowi istotny element społecznego zaangażowania Polaków” – podkreślają autorzy badań. W 2014 r. działało w Polsce ponad 60 tys. przyparafialnych organizacji, które skupiały ponad 2,5 miliona osób.

Oprócz działalności przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego działają również katolickie instytucje społeczne, takie jak szkoły czy hospicja, których liczba wynosi niemal 1,8 tys. Około połowy z nich działa na rzecz dzieci i młodzieży. Organizacje te udzielają też wsparcia osobom starszym, ubogim i niepełnosprawnym.

Ważnym elementem polskiego katolicyzmu jest duchowość maryjna. Cechuje ją daleko posunięta różnorodność oraz bogactwo form, praktyk i zwyczajów. Z danych wynika, że w Polsce istnieją trzy podstawowe formy pobożności maryjnej: różaniec, nabożeństwa majowe oraz nabożeństwa fatimskie.

W co czwartej parafii nabożeństwo różańcowe sprawowane jest codziennie. Niemal we wszystkich parafiach (94%) praktykowane jest w październiku. Z okazji świąt maryjnych modlitwa różańcowa odmawiana jest w co trzeciej parafii. W ponad połowie parafii różaniec odmawiany jest z okazji innych okoliczności. Nabożeństwo fatimskie obecne jest w zdecydowanej większości parafii (72%) w Polsce.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religii i jej kontekstów w Polsce.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Galeria (5 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze